Ekspert peab Jõhvis küsitud prügiveo hinna tõusu põhjendatuks

Esialgu käib Jõhvis prügivedu veel vana hinnaga. FOTO: Peeter Lilleväli

Jõhvi vallavalitsuse tellimusel OÜ Ekovir küsitud prügiveo hinna tõusu põhjendatust analüüsinud ekspert leidis, et rohkem kasutatavate konteinerite puhul on see arvutuslikult õigustatud.

Märtsi keskel tühistas Jõhvi vallavalitsus korteriühistute vaide alusel oma jaanuarikuise korralduse, millega kinnitati OÜ Ekovir taotletud 75,9protsendine prügiveo hinna tõus.

Vallavanem Eduard East ütles, et Ekovirilt oodatakse nüüd uut taotlust ning et vallavalitsus tellis hinnatõusu kohta eksperdiarvamuse.

Jäätmeveo teenustasu analüüs valmis OÜs Alkranel selle nädala alguseks.

Peamiselt mõjutab prügila

Kohe alguses on keskkonnaekspert Alar Noorvee märkinud, et hinnangud selle kohta, millises ulatuses ei olnud võimalik pakkumuse koostamise hetkel kulude tõusu ette näha, põhinevad avalikult kättesaadavatel andmetel ning OÜ Ekovir tegelikud eeldused pakkumust tehes ja hinnatõusu taotledes võivad sellest hinnangust erineda.

Ekspert analüüsis jäätmeveoettevõtte peamisi kulusid: kütuse- ja tööjõukulusid ning jäätmekäitluskoha vastuvõtukulusid.

Kuna diislikütuse hind on 2012. aastaga võrreldes langenud, siis sellega hinnatõusu põhjendada ei saa. Tööjõukulud seevastu on analüüsi aluseks võetud valdkonna keskmist palka arvestades kasvanud vähemalt veerandi võrra, seega rohkem kui 10%, mis annab ettevõttele aluse hinna tõstmist taotleda.

Prügila vastuvõtukulude muutust analüüsides käsitles ekspert asjaoluna, mida oli võimalik ette näha, üksnes saastetasu kasvu.  Ekovirile prügilas aastatel 2013 - 2016 kehtinud oluliselt madalam erikokkuleppel põhinev vastuvõtuhind on küll ära märgitud, ent võimalusest selle kadumist ette näha juttu ei ole.  Ekoviri poolt pakkumuse tegemise hetkel eeldada saanud hinnatõusu ja tegeliku hinnatõusu erinevuseks hindas ekspert  74,76%.

Prügilas Ekovirile kehtinud soodushinna kadumise võimalike põhjuste üle arutledes viitab ekspert keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud prügilate rahalise tagatise analüüsile. Selles on välja toodud Uikala prügila mõnevõrra raskem finantsolukord võrreldes ülejäänud kolme tavajäätmete prügilaga ning märgitud, et Uikala prügila käitaja müügitulu kahanes ning kasuminäitajad halvenesid 2015. aastal märkimisväärselt. Seega annavad  uuringu tulemused eksperdi hinnangul tunnistust vajadusest Uikala prügila tulusid tõsta.

Ülearu ei küsitudki?

Ekspert arvutas välja eri suurusega mahutite korraldatud jäätmeveo teenustasu põhjendatud hinnatõusu.  Selle järgi oleks Ekoviri soovitud  75,9protsendine hinnatõus liiga palju küsitud ainult 50-, 1500-, 2500- ja 4500-liitriste konteinerite puhul; kõigi mahu poolest nende vahele jäävate konteinerite puhul − ja need Jõhvis valdavalt kasutuses ongi − oleks õigustatud isegi 110% hinnakasv.

"Midagi üllatavat meile selles analüüsis ei olnud," ütles Jõhvi abivallavanem Vadim Ivlijev. "Põhjendati ju avalikult kättesaadavate andmete põhjal ja selline ongi praegune olukord jäätmeturul."

Ivlijev pidas oluliseks analüüsi seisukohta, et  kui Ekovir oleks hinnapakkumist tehes võtnud muutuste prognoosi aluseks eelnenud viie aasta muutused, poleks olnud võimalik nii suurt hinnatõusu eeldada.

"See eelmise viie aasta muutuste aluseks võtmine oli üks korteriühistute vaide argumente, mis nüüd vastuse sai," märkis ta.

Ivlijev rõhutas, et jäätmefirma töötab avatud turul, kus hinnad võivad tõusta väga järsult ja seda ette näha ei ole võimalik.

Analüüs on tema sõnul saadetud arvamuse avaldamiseks nii korteriühistute esindajale kui jäätmeveofirmale. Vallavalitsuses arutatakse seda nii täna kui ka teisipäevasel istungil.

"Mingit korraldust veel ei tule, tahame enne kõigi osapooltega kokku saada,"  ütles Ivlijev.

Ekovir vaidlustas hinnatõusu tühistamise

OÜ Ekovir vaidlustas advokaadibüroo vahendusel Jõhvi vallavalitsuse otsused, millega hinnatõusu kinnitanud korralduse täitmine esmalt  peatati ja hiljem korraldus kehtetuks tunnistati.

Vaides väidetakse, et  vallavalitsusel ei olnud õigust korralduse täitmist korteriühistute vaiete alusel peatada,  kuna  hankelepingu alusel teenustasude hinna kujunemine ning muutmine on hankija ja pakkuja vaheline asi ning kolmandad isikud ei saa sellesse sekkuda.

Vadim Ivlijevi sõnul annab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus vallaelanikele õiguse teha algatusi õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

Vaides on öeldud, et kuivõrd vallavalitsus kasutas ettevõtte taotlust menetledes ära OÜ Ekovir vastutulelikkust läbirääkimistel kompromissi leidmiseks ja tühistas seetõttu soodustava varasema haldusakti, ei ole Ekoviril uue taotluse menetlemisel kavatsust hakata läbi rääkima korteriühistute esindajatega, kellel ei ole seadusest tulenevat õigust jäätmeveo hinna kujunemisel kaasa rääkida.

Ekovir palub vaides vallavalitsusel kõnealused korraldused tühistada ning ettevõtte mullu detsembris esitatud taotlus rahuldada.

Korteriühistute esindajalt ei õnnestunud eile kommentaari saada.

Tagasi üles
Back