Vabariigi valitsuse korraldused seoeses koroonaviiruse levikuga
Täieneb pidevalt

Peaminister Jüri Ratas. FOTO: Sander Ilvest

Põhjarannik avaldab vabariigi valitsuse ja  peaminister Jüri Ratase korraldused seoses COVID-19 haiguse leviku tõkestamise, piirangute kehtestamise ja nende tühistamisega. 

VABARIIGI VALITSUSE KORRALDUS 21. mai 2020 nr 182

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõikeid 8 ja 9:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ järgmiselt:

1) asendada punkti 1 alapunktis 1 sõnad „välja arvatud koos viibivad ja koos liikuvad perekonnad, või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda võimalik tagada“ sõnadega „välja arvatud koos viibiv ja liikuv perekond või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada;“;

2) täiendada punkti 1 alapunkti 2 pärast sõna „seda“ sõnaga „mõistlikult“;

3) sõnastada punkt 3 järgmiselt: „3. Kuni 31. maini 2020. a võivad kliendid viibida alates kella 22.00-st kuni sulgemiseni toitlustusettevõtetes vaid toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Alates 1. juunist 2020. a on toitlustusettevõtted avatud piiranguteta.“;

4) punktist 4 jätta välja tekstiosa „, kasiinodes ja mänguautomaatide saalides“;

5) täiendada korraldust punktiga 41 järgmises sõnastuses: „4 1 . Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid viibida kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) teenuse osutaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest; 3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.“;

6) sõnastada punkt 11 järgmiselt: „11. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost ning kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab väljaspool autot punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab, et ürituse toimumise ajal ei väljuta autost vältimatu vajaduseta; 2 3) ürituse korraldaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa; 4) ürituse korraldaja tagab vajaduse korral desinfitseerimisvahendite olemasolu.“;

7) täiendada korraldust punktiga 111 järgmises sõnastuses: „111 . Alates 1. juunist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest; 3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest; 4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.“;

8) sõnastada punkt 12 järgmiselt: „12. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest; 3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest; 4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.“;

9) tunnistada kehtetuks punkti 15 alapunkt 3;

10) sõnastada punkt 21 järgmiselt: „21. Kuni 30. juunini 2020. a on lubatud ainult välistingimustes toimuvad pealtvaatajateta spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise: 1) spordivõistlusel on osalejaid kuni 100; 2) tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.“;

11) täiendada korraldust punktiga 211 järgmises sõnastuses: „211 . Alates 1. juulist 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise: 1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest; 3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest.“;

12) tunnistada kehtetuks punkti 24 alapunkt 2.

2. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel, korralduse punkti 1 alapunktid 4 ja 12 jõustuvad 1. juunil 2020. a. Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud, samuti tehakse leevendused. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha 3 maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas Peaminister

Taimar Peterkop Riigisekretär

VABARIIGI VALITSUSE KORRALDUS 21. mai 2020 nr 180

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 171 „Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00“ muutmine

Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõikes 2 sätestatut:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 171 „Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00“ järgmiselt:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt: „1. Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus, sealhulgas kohapeal tarbimiseks, ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00.“;

2) asendada punktis 5 tekstiosa „1. juulini“ tekstiosaga „31. maini“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata.

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel. Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud piiranguid järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas Peaminister

Taimar Peterkop Riigisekretär

PEAMINISTRI KORRALDUS 16. mai 2020 nr 172

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõikeid 8 ja 9 kehtestada järgmised piirangud:

1. Avalikus kohas liikumine: 1) avalikus kohas võib viibida ja liikuda kuni kaks isikut üheskoos, välja arvatud koos viibivad ja koos liikuvad perekonnad, või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda võimalik tagada; 2) siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikus kohas tuleb hoida teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos viibival ja liikuval perekonnal, või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda võimalik tagada.

2. Müügisaalis, sealhulgas teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis (edaspidi müügisaal) ning kaubanduskeskuse üldkasutatavas ruumis, võib liikuda, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) tagatud on punktis 1 sätestatud nõuded ning valdaja kontrollib nende järgimist; 2) valdaja on müügisaalis vähemalt sisenemisel ja väljumisel taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele.

3. Kuni 1. juulini 2020. a võivad kliendid viibida toitlustusettevõtetes toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks alates kella 22.00-st kuni sulgemiseni. Pärast 1. juulit 2020. a on toitlustusettevõtted avatud piiranguteta.

4. Klientidele kehtib täielik liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) ööklubides, kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides.

5. Reisijatele kehtib täielik liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn−Stockholm−Tallinn.

6. Avalikud koosolekud on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) koosoleku korraldaja tagab punkti 1 alapunktis 2 nimetatud nõude järgimise; 2) koosoleku korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 10 inimest, alates 1. juunist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 50 inimest ning alates 1. juulist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 500 inimest; 3) koosoleku korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 100 inimest ning alates 1. juulist 2020. a osalejate arvu kuni 1000 inimest.

7. Kuni 31. maini 2020. a kehtib klientidele liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Sportimise või treenimise korral nimetatud kohtades kehtivad punktides 19−23 sätestatud nõuded.

8. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid avalikuks kasutamiseks mõeldud saunu, spaasid, basseine, veekeskusi ja ujulaid kasutada, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) teenuse osutaja tagab punktis 1 nimetatud nõude järgimise või inimeste hajutamise; 2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse; 3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Sportimise või treenimise korral nimetatud kohtades kehtivad punktides 19−23 sätestatud nõuded.

9. Kuni 31. maini 2020. a kehtib klientidele, välja arvatud treeningu eesmärgil viibivatele klientidele, liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) meelelahutusteenuse osutamise kohtades, sealhulgas keegli, bowling’u ja piljardi mängukohtades ning laste mängutubades.

10. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, sealhulgas keegli, bowling’u ja piljardi mängukohtades ning laste mängutubades, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) teenuse osutaja tagab kuni 50% täituvuse; 2) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu; 3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

11. Kuni 30. juunini 2020. a on keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid, laadad, festivalid. Lubatud on vabas õhus toimuvad avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost ning kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab väljaspool autot punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangute järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab, et ürituse toimumise ajal ei väljuta autost vältimatu vajaduseta; 3) ürituse korraldaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa; 4) ürituse korraldaja tagab vajaduse korral desinfitseerimisvahendite olemasolu.

12. Alates 1. juulist 2020. a on keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas siseruumides ja välistingimustes pealtvaatajatega spordivõistlused, välja arvatud punktis 11 nimetatud üritused vastavalt selles punktis sätestatud tingimustele, ning muud üritused, välja arvatud juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 nimetatud nõude järgimise; 2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid kuni 500 inimest; 3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest.

13. Avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud, kui järgitakse punktis 1 kehtestatud piiranguid ja tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

14. Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste, huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel tuleb järgida järgmist: 1) tagatakse punktis 1 sätestatud nõuete järgimine; 2) õppijate rühmas on kuni kümme inimest, välja arvatud eksamitel; 3) eksamite korraldamisel tagatakse eksamil osalevate õpilaste hajutatus eksamiruumis; 3 4) õppijate rühmade liikumine õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil korraldatakse hajutatult; 5) ühiskasutatavad asjad õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil desinfitseeritakse pärast kasutamist.

15. Täienduskoolitusasutustes, kus korraldatakse mootorsõidukijuhi koolitust, autojuhi koolitust ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust, välja arvatud, kui mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale, toimub koolituse läbiviimine järgmiselt: 1) autos viibivad üksnes õpetaja ja õpilane; 2) õppesõidukis peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid; 3) koolitus viiakse läbi kaugõppel, matkuril, distantsi hoidmist võimaldavate vahendite kasutamisega; 4) pärast iga sõidutundi korraldab koolituse korraldaja nende pindade puhastamise, mida õpilane on katsunud.

16. Alates 1. juunist 2020. a toimub huvitegevuse ja huvihariduse andmine, välja arvatud punktides 19−23 nimetatud tegevuse korraldamisel, järgmiselt: 1) tagatakse punktis 1 sätestatud nõuete järgimine; 2) korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse; 3) korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest.

17. Kuni 11. juunini 2020. a on peatatud osalejate jaoks noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus.

18. Alates 12. juunist 2020. a toimub noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus järgmiselt: 1) tagatakse punktis 1 sätestatud nõuete järgimine; 2) noortelaagris ja õpilasmalevas on osalejaid kuni 300; 3) ühes rühmas on kuni 20 isikut; 4) tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

19. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud õues sportida, treenida ning läbi viia spordi- ja liikumisüritusi, kui on tagatud punktis 1 sätestatud nõude järgimine ning kui osalejaid on rühmas kuni 10 ja tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

20. Alates 1. juunist 2020. a on lubatud õues sportida, treenida ning läbi viia spordi- ja liikumisüritusi, kui on tagatud punktis 1 sätestatud nõude järgimine ning kui osalejaid on kuni 100 ja tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

21. Siseruumides ja välistingimustes ei ole lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused. Spordivõistlused, mis toimuvad välistingimustes, on lubatud, kui selle korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise: 1) spordivõistlus toimub pealtvaatajateta; 2) spordivõistlustel on osalejaid kuni 100; 4 3) tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

22. Kuni 31. maini 2020. a on keelatud siseruumides sportida ja treenida ning spordi- ja liikumisüritused treeningrühmades, välja arvatud juhul, kui korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõude järgimise, kuni 50% täituvuse, osalejate arvu rühmas kuni 10 inimest ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Rühmanõue ja täituvuse nõue ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

23. Alates 1. juunist 2020. a on keelatud sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisüritused, välja arvatud juhul, kui korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõude järgimise ja kuni 50% täituvuse ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Rühmanõue ja täituvuse nõue ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

24. Muuseumide ja näituseasutuste külastamine on lubatud järgmisi tingimusi arvestades: 1) teenuse osutaja tagab punktis 1 sätestatud nõude järgimise; 2) rühmakülastuse korral võib külastajaid olla rühmas kuni kümme; 3) teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu; 4) teenuse osutaja on taganud külastajatele avatud ruumides sagedasti puudutatavate pindade märgpuhastuse iga 2−4 tunni järel; 5) interaktiivsed eksponaadid on suletud või teenuse osutaja on taganud nende märgpuhastuse pärast iga kasutuskorda või teenuse osutaja on teinud külastajatele kättesaadavaks ühekordsed kindad ning taganud nende ohutu käitlemise pärast kasutamist; 6) korraldaja asendab võimaluse korral füüsilisel kandjal olevad tasuta infomaterjalid digitaalsetega; 7) ei korraldata ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

25. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Terviseamet võib järelevalvesse kaasata Politsei- ja Piirivalveametit halduskoostöö seaduses sätestatud ametiabi nõudeid ja korda järgides.

26. Korraldusega kehtestatud piirangud ja meetmed kehtivad korralduses nimetatud tähtajani selle korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.

27. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

28. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a.

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 punkti 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse, ning korraldusega kehtestatavad nõuded, meetmed ja piirangud toovad ilmselgelt kaasa olulise ühiskondliku ja majandusliku mõju.

Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka 5 avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV2 levikut. Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Peaminister

Taimar Peterkop

Riigisekretär 

PEAMINISTRI KORRALDUS 16. mai 2020 nr 170

Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 6 sätestatut kehtestada isikute karantiinis viibimise nõuded eesmärgiga vältida ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 haiguskoldest väljapoole levikut järgmiselt:

1. Isikul, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, on keelatud alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Elukoha või püsiva viibimiskohana mõistetakse ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta. Isiku tervenemise üle otsustab arst.

2. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti, kui isik on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks, või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

3. Isikul, kes elab punktis 1 nimetatud isikuga koos või viibib püsivalt samas viibimiskohas, on keelatud sealt lahkuda, välja arvatud juhul, kui tal puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid ja esinevad järgmised asjaolud:

1) kui ta on tervishoiutöötaja või avalikku ülesannet täitev isik, et täita oma tööülesandeid, kui isik jälgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks;

2) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik, ja kui ta võtab kasutusele kõik meetmed võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks;

3) kui elukohas ja viibimiskohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haiguse diagnoosiga isikuga;

4) õues viibimiseks, kui ta võtab kasutusele kõik meetmed võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks;

5) kui isik on saanud punktis 2 nimetatud korralduse.

4. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb järelevalvet Terviseamet, kaasates vajaduse korral ametiabi korras Politsei- ja Piirivalveameti.

5. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus.

6. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a ja kehtib kuni 1. juulini 2020. a.

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna COVID-19 on suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult ning mille kulg võib olla raske või eluohtlik. Samuti puudub või pole kättesaadav haigusele efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse. Korraldusega kehtestatavad nõuded, meetmed ja piirangud toovad ilmselgelt kaasa olulise ühiskondliku ja majandusliku mõju.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks nakkushaiguse leviku tõkestamiseks isikute karantiinis viibimise nõuded. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Nakkushaiguse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse levik, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Peaminister

Taimar Peterkop

Riigisekretär 

PEAMINISTRI KORRALDUS 16. mai 2020 nr 171

Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00

Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõikes 2 sätestatut:

Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00.

Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.

Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata.

Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi jaemüügiga seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.

Korraldus jõustub 18. mail 2020. a ja kehtib kuni 1. juulini 2020. a.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud piiranguid järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Peaminister

Taimar Peterkop

Riigisekretär 

KORRALDUS 14.05.2020 nr 87

Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 «Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta» kehtetuks tunnistamine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

Tunnistada kehtetuks peaministri 17. aprilli 2020. a korraldus nr 64 «Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta».

Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht 

KORRALDUS 13. mai 2020 nr 159 

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2020. a korralduse nr 158  «Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 «Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust  põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu» muutmine» muutmine  

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel: 

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 8. mai 2020. a korralduse nr 158 «Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 «Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu» muutmine» punkti 1 alapunktiga 2 korraldusse lisatud punkti 56 ja sõnastada see järgmiselt: 

«56. Lisaks korralduse punktides 2–54 sätestatule on lubatud Soome Vabariigist Eesti Vabariiki sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri isikul, kellel on Soome Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soome Vabariigis ja kellel ei esine haigusnähte, kui:  1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine; 2) isik õpib Eestis registreeritud õppeasutuses; 3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.». 

2. Korraldus jõustub 14. mail 2020. a. 

Jüri Ratas

Peaminister 

Taimar Peterkop

Riigisekretär 

KORRALDUS 07.05.2020 nr 80

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta“ kehtetuks tunnistamine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 14. märtsi 2020. a korraldus nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 8. mail 2020. a.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas Eriolukorra juht

KORRALDUS 7. mai 2020 nr 157

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus otsustab:

1. muuta Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korraldust nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ järgmiselt:

1) sõnastada korralduse punkti 31 teine lause järgmiselt: „Võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondade ja Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningud õues on lubatud, arvestades spordiala rahvusvahelist võistlusmäärustikku, ning sellisel juhul ei kohaldata käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud rühma maksimaalse suuruse ja peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud piiranguid.“;

2) täiendada korraldust punktiga 38 järgmises sõnastuses: „38 . Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti selliste vabas õhus toimuvate avalike ürituste korraldamise kohta, mille külastajad viibivad autos ja ei välju vältimatu vajaduseta autost ürituse toimumise ajal, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) külastajaid on ühe auto kohta maksimaalselt kaks, v.a perekonnaliikmed;

2) teenuse osutaja tagab, et külastajad peaksid kinni autost väljumise keelust;

3) teenuse osutaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa;

4) teenuse osutaja tagab peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangute järgimise.“;

3) täiendada korralduse punkti 51 teise lausega järgmises sõnastuses: „Punktis 38 kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub korralduse allakirjutamisel, alapunktid 2 ja 3 jõustuvad 15. mail 2020. a. Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas Peaminister

Taimar Peterkop Riigisekretär

KORRALDUS 5. mai 2020 nr 143

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 ning § 32 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus otsustab:

1. muuta Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korraldust nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ järgmiselt:

1) täiendada korralduse punkti 31 teise lausega järgmises sõnastuses: „Rühma maksimaalse suuruse piirangut ei kohaldata Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningule.“;

2) muuta korralduse punkti 32 järgmiselt: „32 . Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti muuseumide ja muude näitusasutuste külastamise kohta, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid;

2) rühmakülastuse korral võib külastajaid olla rühmas maksimaalselt kümme;

3) teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu;

4) teenuse osutaja on taganud külastajatele avatud ruumides sagedasti puudutatavate pindade märgpuhastuse iga 2−4 tunni järel;

5) interaktiivsed eksponaadid on suletud või teenuse osutaja on taganud nende märgpuhastuse pärast iga kasutuskorda või teenuse osutaja on teinud külastajatele kättesaadavaks ühekordsed kindad ning taganud nende ohutu käitlemise pärast kasutamist;

6) teenuse osutaja ei jaga füüsilisel kandjal olevaid tasuta infomaterjale;

7) teenuse osutaja ei korralda ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid.“;

3) täiendada korraldust punktiga 33 järgmises sõnastuses: „33 . Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide kohta ning täienduskoolitusasutuste, huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) õppijate rühmas on kuni kümme isikut, välja arvatud eksamitel, riigieksamitel ja kutseeksamitel;

2) eksamite, riigieksamite ja kutseeksamite korraldamisel tagatakse eksamil osalevate õpilaste hajutatus eksamiruumis, arvestades peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid;

3) õppijate rühmade liikumine õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil korraldatakse hajutatult;

4) ühiskasutatavad asjad õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil desinfitseeritakse pärast kasutamist.“;

4) täiendada korraldust punktidega 34 –3 6 järgmises sõnastuses: „34 . Punkti 1 alapunktis 4 sätestatud piirang ei kehti mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse sõiduõppe korraldamise kohta, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) autos viibivad üksnes õpetaja ja õpilane ning kummalgi ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse haigusnähte;

2) õppesõidukis peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid;

3) pärast iga sõidutundi korraldab koolituse korraldaja nende pindade puhastamise, mida autoroolis olnud õpilane on katsunud. 

3/5 . Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti Sisekaitseakadeemia kohta Politsei- ja Piirivalvekolledži korduslõpueksamite läbiviimisel. Korduslõpueksam sooritatakse hajutatult ning iga eksamiülesannet lahendab korraga kuni kaks õppijat.

3/6 . Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti siseruumides treenimise kohta Kultuuriministeeriumi nõusolekul sportlastele, kes on vähemalt Eesti täiskasvanute koondise kandidaadid ning kui treeningu korraldaja koos spordiobjekti omaniku või valdajaga on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu.“;

5) täiendada korraldust punktiga 3/7 järgmises sõnastuses:

„3/7 . Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel, kui järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid ja tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.“;

6) muuta korralduse punkti 5/1 järgmiselt:

„5/1 . Punkti 1 alapunktis 4 ja punktis 34 kehtestatud juhi koolituste korraldamise nõuetest kinnipidamise üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet, punktides 3 3 ja 35−37 kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korralduse punkti 1 alapunktid 1 ja 4 jõustuvad selle allakirjutamisel, alapunkt 2 jõustub 11. mail 2020. a, alapunkt 3 jõustub 15. mail 2020. a ja alapunkt 5 jõustub 10. mail 2020. a. Korralduse punkti 1 alapunktiga 6 tehtud muudatused jõustuvad vastavalt iga selles viidatud sätte jõustumisele.

Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas Peaminister

Taimar Peterkop Riigisekretär

KORRALDUS 05.05.2020 nr 78

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

1. Muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes, järgmiselt:

1) sõnastada punkt 2 järgmiselt: „2. Punktis 1 sätestatud isikute liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kohaldu, kui kaubanduskeskuses ning kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis, teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja valdajad on korraldanud kontrolli punktides 22 ja 3 sätestatud nõude järgimise üle.“;

2) sõnastada punkt 22 järgmiselt: „2 2 . Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis, teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis (edaspidi koos müügisaal) viibimiskeeld ja liikumisvabaduse piirang, mille kohaselt ei tohi müügisaali siseneda, välja arvatud, kui müügisaali valdaja tagab müügisaalis desinfitseerimisvahendite olemasolu ja korraldab klientide teavitamise desinfitseerimisvahendi asukohast, kui see ei asu müügisaali sisse- või väljapääsu juures.“;

3) asendada punktis 3 sõnad „kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis või teenuse osutaja teenindussaalis“ sõnaga „müügisaalis“;

4) sõnastada punkt 6 järgmiselt: „6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega teha punktides 1, 22 ja 3 sätestatud meetmete üle järelevalvet.“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 11. mail 2020. a.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha ei ole karistus.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 02.05.2020 nr 74

Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 „Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

1. Muuta peaministri 17. aprilli 2020. a korraldust nr 64, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud Tartus Raatuse 22 ühiselamus, järgmiselt:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt: „1. Tartus Raatuse 22 ühiselamus elavatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse positiivse proovi andnud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni keeluga lahkuda oma üürilepingu järgsest või neile määratud ühiselamu korterist, vajaduse korral võib kasutada korteri juures olevaid ühiskasutatavaid ruume.“;

2) täiendada korraldust punktiga 11 järgmises sõnastuses: „1 1 . Punktis 1 nimetatud isikute lähikontaktsed, kes on viibinud Raatuse 22 ühisealmus alates 17. aprillist 2020. a ning kes on 29. aprillil 2020. a või hiljem kokku puutunud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosi saanud isikutega, on kohustatud järgima peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 punktis 4 sätestatud nõudeid.“;

3) tunnistada punkt 2 kehtetuks;

4) sõnastada punkti 3 sissejuhatav osa järgmiselt: „3. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti:“;

5) tunnistada punkti 3 alapunkt 4 kehtetuks;

6) sõnastada punkt 4 järgmiselt: „4. Punktis 1 nimetatud isikutel on keelatud kokku puutuda teiste isikutega, välja arvatud ametiülesandeid täitvad isikud.“;

7) tunnistada punkt 5 kehtetuks;

8) sõnastada punkti 6 kolmas lause järgmiselt: 2 (2) „MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada punktis 1 nimetatud isikute teistest eraldamine.“;

9) asendada punktis 7 arv „5“ arvuga „4“.

2. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

3. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub allakirjutamisel. Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha ei ole karistus.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas,

Eriolukorra juht

KORRALDUS 27.04.2020 nr 70

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 «Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega» muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast muuta hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

Täiendada korraldust punktidega 2¹ ja 4¹ järgmiselt:

«2¹ . Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld jõusaalides ei kehti välijõusaalide kohta, kui välijõusaali omanik või valdaja on taganud välijõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel.

4¹. Punktis 2¹ sätestatud nõuetest kinnipidamise üle teeb järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksus.»

Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

Korraldus jõustub 2. mail 2020. a.

 

Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud viiruse leviku tõkestamise meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

Jüri Ratas

Peaminister

​KORRALDUS 27.04.2020 nr 69

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta“ muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Täiendada peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 30, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil, punktidega 222 4 järgmiselt: „22 . Lubada korralduse punktis 1 nimetatud valdade ja saare territooriumil püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele alates 28. aprillist 2020. a ühekordsete lubade väljastamist valla või saare territooriumilt mandrile ja mandrilt tagasi valla või saare territooriumile liikumiseks järgmiselt: 1) Saaremaa vallale 25 luba igas kalendripäevas, 2) Muhu vallale 5 ja Manijale saarele 5 luba igas kalendripäevas, 3) Hiiumaa vallale 20 luba igas kalendripäevas, 4) Kihnu vallale, Ruhnu vallale ja Vormsi vallale igaühele 10 luba igas kalendripäevas. 2 3 . Ühekordseid lube ei väljastata saartel püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav viirus, ja nendega koos elavale või samas elukohas püsivalt viibivale isikule. 2 4 . Punktis 22 nimetatud isikute kohta koostab nimekirjad kohaliku omavalitsuse üksus, kes edastab andmed Politsei- ja Piirivalveametile ühekordse loa alusel liikumise otsustamiseks ja võimaldamiseks.“.

2. Nimetatud meede kehtib kuni selle korralduse muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. 2 (2)

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub 28. aprillil 2020. a. Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 27.04.2020 nr 68

Peaministri 28. märtsi 2020. a korralduse nr 54 „Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas“ kehtetuks tunnistamine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 28. märtsi 2020. a korraldus nr 54 „Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 28. aprillil 2020. a. Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas Eriolukorra juht

KORRALDUS 24.04.2020

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korralduse nr 76  «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi  haldusterritooriumil» muutmine 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel:   

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korralduse nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» punkti 2 järgmiselt: 

«2. Eriolukord kehtib kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.». 

2. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 

3. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.  

Jüri Ratas

Peaminister 

Taimar Peterkop

Riigisekretär  

KORRALDUS nr 64, 17.04.2020 

Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada viibimiskeelu ja liikumisvabaduse piirangu inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt: 

1. Tartus Raatuse 22 ühiselamus elavatele isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang keeluga lahkuda ühiselamu territooriumilt järgmiselt: 1) kuni COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse testimiseni ja nende tulemuste selgumiseni; 2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse positiivse proovi andnud isikute puhul kuni tervenemiseni; 3) alapunktis 2 nimetatud isikute lähikontaktsetele 14 päevaks alates COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse proovi tulemuse selgumisest. 

2. Punkti 1 alapunktides 1 ja 2 nimetatud isikutel on keelatud lahkuda oma üürilepingu järgsest ühiselamu korterist, vajaduse korral võib kasutada korteri juures olevaid ühiskasutatavaid ruume. 

3. Punktides 1 ja 2 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti: 1) isiku kohta, kes vajab haiglaravi; 2) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel, muu hulgas juhul, kui isik paigutatakse ümber sama ühiselamu piires teise korterisse; 3) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral; 4) isiku kohta, kelle COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse proov on negatiivne ja kes ei ole lähikontaktne. 

4. Kõigil, kes ei ole ühiselamu elanikud, on keelatud ühiselamusse siseneda. Viibimiskeeld ei puuduta ühiselamu töötajaid, Tartu linna esindajaid, meditsiinipersonali, politseiametnikke ja teisi isikuid, kellel see on vajalik tööülesannete täitmiseks. 

5. Tartu linn koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ning MTÜ Tartu Üliõpilaskülaga võib kehtestada õueala, kus punkti 1 alapunktis 3 nimetatud isikud, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomeid, võivad liikuda. 2 (2) 

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil tagada punktides 14 sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt. Tartu Ülikoolil, Tartu linnal ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada liikumisvabaduse piiranguga isikutele eluks hädavajalik. Politsei- ja Piirivalveametil ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada punkti 1 alapunktides 2 ja 3 ning punkti 3 alapunktis 4 nimetatud isikute üksteisest eraldamine. 

7. Punktides 15 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet. 

8. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. 

9. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 

10. Korraldus jõustub allakirjutamisel. Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Jüri Ratas 

​Eriolukorra juht

KORRALDUS 09.04.2020 nr 62

Peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 „Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele“ ja 3. aprilli 2020. a korralduse nr 58 „Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil “ kehtestatud eriolukorrast:

1. Täiendada peaministri 26. märtsi 2020. a korraldust nr 52, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele, punktiga 41 järgmises sõnastuses: „41 . Elukoha või püsiva viibimiskohana mõistetakse käesoleva korralduse tähenduses ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta.“.

2. Täiendada peaministri 3. aprilli 2020. a korralduse nr 58, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangu hoolekandeasutustes, punkti 2 alapunktidega 46 järgmises sõnastuses:

„4) isiku kohta, kes vajab haiglaravi;

5) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel;

6) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.“.

3. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub allakirjutamisel. Liikumisvabaduse piirangud kehtestatakse, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja koosviibimist.

Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 03.04.2020 nr 58

Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada isikutele liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:

1. Üld- ja erihooldekodus (edaspidi hoolekandeasutus) viibivatel isikutel on kuni eriolukorra lõppemiseni keelatud lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt.

2. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kehti:

1) isiku kohta, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomeid ja kes soovib minna oma elukohta, ilma et tal oleks võimalik kuni eriolukorra lõppemiseni hoolekandeasutusse naasta;

2) liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja kohta;

3) ametiülesandeid täitvate isikute kohta.

3. Eriolukorra tööde juht koostöös hoolekandeasutusega võib kehtestada õueala, kus COVID19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomiteta isikul on lubatud liikuda.

4. Hoolekandeasutuses viibivatel isikutel, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, on keelatud igasugune kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel hoolekandeasutusel tagada punktides 13 sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.

6. Punktides 13 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

7. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas Eriolukorra juht

KORRALDUS 03.04.2020 nr 57

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil “ kehtestatud eriolukorrast muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes, järgmiselt:

1. Jätta korralduse punktist 2 välja sõnad „sisse- ja väljapääsude juures“.

2. Täiendada korraldust punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22 . Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis või teenuse osutaja teenindussaalis (edaspidi koos nimetatud müügisaal) või sellega seotud üldkasutatavas hoone osas viibimiskeeld ja liikumispiirang, mille kohaselt ei tohi müügisaali siseneda, kui müügisaali valdaja ei taga müügisaalis desinfitseerimisvahendite olemasolu ega ole korraldanud klientide teavitamist desinfitseerimisvahendi asukohast, kui see ei asu müügisaali sisse- või väljapääsu juures“.“.

3. Sõnastada korralduse punkt 3 järgmiselt:

„3. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks kasutatavas müügisaalis või teenuse osutaja teenindussaalis või sellega seotud üldkasutatavas hoone osas ning sissepääsude juures viibimisel liikumisvabaduse piirang, mille kohaselt võib seal viibida või ringi liikuda üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.“.

4. Sõnastada korralduse punkt 5 järgmiselt:

„5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel tagada punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangust oma haldusüksuse territooriumi elanike ja ettevõtjate teavitamine ning anda soovitus punktis 3 nimetatud hoonete osade valdajatele paigaldada müügisaali desinfitseerimisvahendid.“.

5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

6. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.  

7. Korraldus jõustub 4. aprillil 2020. a.

Liikumisvabaduse piirangud kehtestatakse, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 28.03.2020 nr 54

Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab kehtestada hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel lisapiirangud Saaremaa vallas ja Muhu vallas järgmiselt.

1. Kehtestada viibimiskeeld lähikontakti nõudvaid teenuseid osutavates asutustes ja muudes teenuse osutamise kohtades. Käesolevas punktis nimetatud lähikontakti nõudvad teenused on ilukirurgiateenused, ilu- ja isikuteenused ning massaaži- ja muud taastusraviteenused heaoluteenusena.

2. Kehtestada viibimiskeeld kõikide kaupluste, turgude, toitlustusettevõtete (sh restoranid, baarid ja kohvikud) ja raamatukogude asukohtades.

3. Piirang ei laiene e-kaubandusele ja muude e-teenuste osutamisele ning ei kehti järgmistele kauplustele ja osutatavatele teenustele, sh kaubanduskeskustes asuvatele:

1) toidukauplustele;

2) apteekidele;

3) optikapoodidele;

4) pakiautomaatidele;

5) postkontoritele;

6) aianduspoodidele;

7) ehituspoodidele, kui müügisaali asemel müüakse kaupa ja väljastatakse seda teenindusluugi kaudu;

8) pangakontoritele;

9) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohtadele;

10) kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel;

11) toitlustusettevõtetele (sh restoranid, baarid, kohvikud), kus toitu kohapeal ei tarbita, vaid toimub üksnes toidu kaasamüük.

4. Punktides 1 ja 2 sätestatud piirangud ei kehti viibimiskeeluga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja kohta.

5. Saaremaa vallas ja Muhu vallas elav või püsivalt või ajutiselt viibiv isik, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava viiruse sümptomeid, kes ei ole eriolukorra juhi 26. märtsi 2020.a korralduse nr 52 punkti 1 alapunktis 2 nimetatud haigega koos elav või samas elukohas püsivalt viibiv isik ja kes jälgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib põhimõtet, et hoiab teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad (v.a pered), välja arvatud juhul, kui see ei ole mõistlikkuse põhimõtet arvesse võttes võimalik, võib väljuda lühiajaliselt oma elukohast või püsivast viibimiskohast, et:

1) hankida elukoha või viibimiskoha läheduses korralduse punktis 3 loetletud kohtadest igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku (sh toit, ravimid) põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;

2) minna meditsiinilistel põhjustel tervishoiutöötaja juurde;

3) minna lemmikloomaga jalutama või temaga loomaarsti juurde;

4) viia laps lasteaeda ja tuua koju;

5) minna üksi või koos perega õue jalutama või sporti tegema;

6) liikuda oma kinnistul, teha koduseid aiatöid, metsa- ja põllumajandustöid ja käia kalal;

7) minna abistama eakaid, puudega isikuid ja teisi abivajajaid, juhul kui kasutatakse isikukaitsevahendeid;

8) minna tööle, kui isiku tööandja ei ole võimaldanud või töö iseloom ei võimalda kaugtööd.

6. Kehtestada korrakaitseseaduse § 28 lõike 1 alusel kõigile Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil elavatele ja ajutiselt viibivatele isikutele kohustus kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti.

7. Soovitan tungivalt ettevõtjatel ja avaliku halduse ülesandeid täitvatel asutustel võimaldada töötajatele kaugtööd.

8. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

9. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirangute kohaldamine ja järelevalve.

10. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

11. Korralduse punktid 14 ja 710 jõustuvad 29. märtsil 2020. a ning punktid 5 ja 6 jõustuvad

30. märtsil 2020. a.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse

seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 26.03.2020 nr 52

Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang:

1) isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, ja

2) nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele.

2. Punkti 1 alapunktis 1 nimetatud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni. Nimetatud isikutel on keelatud lahkuda alates koroonaviiruse diagnoosimisest oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

3. Punktis 1 nimetatud isikud võivad elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda kas tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

4. Punkti 1 alapunktis 2 nimetatud isik, kellel puuduvad COVID-19 haigust põhjustava viiruse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti:

1) kui ta on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav või avalikku ülesannet täitev isik, et täita oma tööülesandeid, kui isik jälgib oma tervist tähelepanelikult ning järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;

2) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik, ning kui ta järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;

3) kui elukohas ja viibimiskohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikuga;

4) õues viibimiseks, kui ta järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel korraldada abi andmine isikutele, kellel endal puuduvad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu võimalused eluks hädavajaliku hankimisel.

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangute kohaldamine ja järelevalve. Politsei ja piirivalve seaduse § 746 lõike 1 alusel võimaldada Terviseametil Politsei- ja Piirivalveametile käesoleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus.

7. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub 28. märtsil 2020. a. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel ja nõuete täitmiseks rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus. Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas Eriolukorra juht

KORRALDUS 26.03.2020 Nr. 51

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:

1) sõnastada korralduse punkti 3 alapunktid 2 ja 3 järgmiselt:

„2) isikud, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;

3) isikud, kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;“;

2) täiendada korralduse punkti 3 alapunktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) isikud, kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;

10) isikud, kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks.“.

Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 26.03.2020 nr 50

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil “ kehtestatud eriolukorrast muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 2 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) postkontorid:

1. Kambja postkontor;

2. Elva postkontor;

3. Lihula postkontor;

4. Mustla postkontor;

5. Sindi postkontor;

6. Võhma postkontor;

7. Kehra postkontor;

8. Keila postkontor;

9. Maardu postkontor;

10. Paldiski postkontor;

11. Jõhvi postkontor;

12. Kohtla-Järve postkontor;

13. Iidla postkontor;

14. Tapa postkontor;

15. Kunda postkontor;

16. Kohila postkontor.“.

2. Täiendada korraldust punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21 . Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja suhtes.“.

3. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. (

allkirjastatud digitaalselt) Jüri Ratas Eriolukorra juht

KORRALDUS 24.03.2020 nr 47

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 «Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega» muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 1 sõnade „mänguautomaatide saalides» järel sõnadega «, vesipiibukohvikutes, meelelahutus- ja lõbustusasutustes, sh nt keegel, bowling, piljard, täiskasvanute klubid,».

2. Täiendada korraldust punktiga 1¹ järgmiselt:

«11. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld alates kella 22.00-st toitlustusasutustes, sh restoranides, kohvikutes, baarides. Liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kohaldu isikule, kes viibib toitlustusasutuses, et osta toitu kaasa, või osutab toidu kojuveoteenust.».

3. Asendada korralduse punktis 2 sõnad «Punktis 1» sõnadega «Punktides 1 ja 1¹».

4. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 24.03.2020 nr 46

Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada isikutele liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld kaubanduskeskustes, sest rahvarohketes kohtades on viiruse leviku risk väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata nimetatud kohtades isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

2. Juhul kui alljärgnevates kohtades on tagatud sisse- ja väljapääsude juures desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kaubanduspinna valdajate korraldatud kontroll punktis 3 sätestatud nõude järgimise üle, ei kohaldu punktis 1 sätestatud piirang kaubanduskeskustes olevatele järgmistele kauplustele ja osutatavatele teenustele:

  1) toidukauplused;

  2) apteegid;

  3) kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel;

  4) pangakontorid;

  5) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad;

  6) pakiautomaadid;

  7) toitlustusasutused, kus ei toimu toidu kohapeal tarbimist, vaid toimub üksnes toidu kaasamüük.

3. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks kasutatavates või sellega seotud üldkasutatavates hoonete osades viibimisel liikumispiirang, mille kohaselt võib liikuda ringi üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksustel tagada punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangu täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel tagada punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangust oma haldusüksuse territooriumi elanike ja ettevõtjate teavitamine ning anda soovitus punktis 3 nimetatud hoonete osade valdajatele paigaldada kaubanduspinna sisse- ja väljapääsu juurde desinfitseerimisvahendid.

6. Punktis 3 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

7. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 24.03.2020 nr 45

Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang järgmiselt:

  1) keelata avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;

  2) hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele.

3. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega tagada punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangu täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.

4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksustel tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangust oma haldusüksuse territooriumi elanike ja ettevõtjate teavitamine.

5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

6. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub 25. märtsil 2020. a.

Liikumisvabaduse piirangud kehtestatakse, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 20.03.2020 nr 44

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a

korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:

1) tunnistada kehtetuks punkti 3 alapunkt 61;

2) täiendada korralduse punkti 3 alapunktiga 62 järgmises sõnastuses:

„62) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel;“.

Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 20.03.2020 nr 43

Peaministri 17. märtsi 2020. a korraldusenr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 17. märtsi 2020. a korraldust nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“, millega peaminister eriolukorra juhina määras eriolukorra tööde juhid, punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhiks riigihalduse minister, kes koordineerib desinfitseerimisvahendite ja isikukaitsevahendite tagamist tervishoiusüsteemi ja sotsiaalhoolekandesüsteemi välistele asutustele ja isikutele.“.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

KORRALDUS 18.03.2020 nr 41

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:

1) täiendada punkti 3 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses: „8) isikud, kelle rahvastikuregistris registreeritud püsiv elukoht on Eesti Vabariigis, kuid töökoht on Soome Vabariigis.“;

2) täiendada korraldust punktiga 31 järgmises sõnastuses: „3 1 . Punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäeva ei kehti punkti 3 alapunktis 8 nimetatud isikute kohta, kui nad sisenevad Eesti Vabariiki üks kord seitsme päeva jooksul.“.

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet. Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. 

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas Eriolukorra juht

KORRALDUS 18.03.2020 nr 40

Peaministri 13. märtsi 2020. a korralduse nr 25 „Eriolukorra juhi korraldus“ kehtetuks tunnistamine ning 13. märtsi 2020. a korralduse nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“ ja 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 ja § 31 lõike 3 alusel ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse

12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi

haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 13. märtsi 2020. a korraldus nr 25 „Eriolukorra juhi

korraldus“.

2. Muuta peaministri 13. märtsi 2020. a korraldust nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas Politsei- ja Piirivalveametile nõude koguda mehitatud piiripunktides andmeid isiku, tema reisiteekonna, kontaktandmete ja elu- või viibimiskoha kohta, järgmiselt:

1) sõnastada punkti 1 alapunkt 2 järgmiselt:

„2) Politsei- ja Piirivalveametil rakendada piiriületuspunktides sanitaarkontrolli, et tuvastada visuaalselt isikute viirusele viitavad haigussümptomid. Isikut peab teavitama Eestis viiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest reeglitest;“;

2) tunnistada punkti 1 alapunkt 3 kehtetuks;

3) sõnastada punkt 2 järgmiselt:

„2. Korrakaitseseaduse § 30 alusel võib Politsei- ja Piirivalveamet küsida piiripunktides järgmisi andmeid: isiku nimi, lähteriik, transiitriik, sihtriik, e-post, telefon, elukoht või viibimiskoht Eestis.“;

4) täiendada korraldust lause „Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.“ järel lausega „Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.“.

3. Muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ järgmiselt:

1) jätta punktist 1 välja tekstiosa „tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis märgitud“;

2) sõnastada punkti 3 alapunkt 61 järgmiselt:

„61) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiriga vahetult piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel;“;

3) sõnastada punkti 3 alapunkt 7 järgmiselt:

„7) Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ punktis 2 nimetatud isikud, kelle suhtes Politsei- ja Piirivalveamet ei kohalda liikumisvabaduse piirangut, ja välismaalased, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud sama korralduse punkti 6 alapunkti 2 alusel loa eritaotluse alusel Eestisse siseneda.“.

4. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.

Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

VABARIIGI VALITSUS

KORRALDUS

17. märts 2020 nr 80

Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00

Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast:

1. Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 kuni eriolukorra lõppemiseni.

2. Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi jaemüügiga seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.

5. Korraldus jõustub 18. märtsil 2020. a kell 22.00.

Korralduse nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas

Peaminister

Taimar Peterkop

Riigisekretär

PEAMINISTER

KORRALDUS

16.03.2020 nr 32

Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang 14 kalendripäevaks isikule, kellel lubatakse Eesti Vabariigi riigipiiril Eestisse siseneda. Isikul on Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul keelatud lahkuda tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis märgitud elukohast või püsivast viibimiskohast.

2. Elukohast või püsivast viibimiskohast võib lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.

3. Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti järgmiste Eestisse siseneda lubatud ja haiguse tunnusteta isikute kohta:

1) Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased;

2) isikud, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga;

3) isikud, kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sh rahvusvahelist ühistranspordivahendit teenindav meeskonnaliige;

4) isikud, kes teenindavad reisigruppe ja kes on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega; 

5) tervishoiutöötajad või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutavad isikud; 

6) isikud, kellel on lubatud riigipiiri ületada eesmärgiga oma elukohariiki jõuda;

7) isikud, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud nende eritaotluse alusel loa Eestisse siseneda.

4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirang vastavalt korralduses ettenähtud tingimustele.

5. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Eriolukorra juht

Jüri Ratas


PEAMINISTER

KORRALDUS

16.03.2020 nr 33

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 «Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta» muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 30, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil, järgmiselt:

1. Lisada korralduse pealkirja ja punkti 1 läbivalt sõnade «Muhu valla» järele sõnad «ning Manija saare».

2. Täiendada korralduse punkti 2 järgmiselt:

«10) isik, kelle elukoht on liikumispiiranguga territooriumil, kuid kelle töökoht on väljaspool liikumispiiranguga territooriumit, liikumiseks tööle ilma tagasipöördumise võimaluseta oma elukohta kuni liikumispiirangu kehtetuks tunnistamiseni;

11) haigusnähtudeta isik, kelle elukoht on väljaspool liikumispiiranguga territooriumit, kuid kelle töökoht on liikumispiiranguga territooriumil, liikumiseks tööle ilma tagasipöördumise võimaluseta oma elukohta kuni liikumispiirangu kehtetuks tunnistamiseni.».

3. Täiendada korraldust punktiga 21 järgmiselt: «21 . Korralduses sätestatud keeldu ei kohaldata Muhu saare ja Saaremaa saare vahelisel liikumisel.».

4. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Eriolukorra juht

Jüri Ratas


PEAMINISTER

KORRALDUS

16.03.2020 nr 34

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 «Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega» muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 1 sõna «päevakeskustes» järel sõnadega «, kasiinodes ning mänguautomaatide saalides».

2. Täiendada korraldust punktiga 31 järgmiselt: 

«31. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti olümpiaettevalmistuses osalevate sportlaste, nende treenerite ja abipersonali kohta plaanipäraste treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskuses ja Pärnu Kalevi Sõudebaasis vastavalt Eesti Olümpiakomitee kinnitatud nimekirjale.». 

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus

viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel. 

Eriolukorra juht

Jüri Ratas


PEAMINISTER

KORRALDUS

16.03.2020 nr 35

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 «Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist» muutmine

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 3 alapunktiga 61 järgmiselt:

«61) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Valgast Valkasse ja vastupidi;». 

2. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 

3. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.

Eriolukorra juht

Jüri Ratas


PEAMINISTER

KORRALDUS

14.03.2020 nr 29

Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades.

2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti nimetatud asutuste töötajate kohta.

3. Punktis 1 sätestatud piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.

4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Eriolukorra juht

Jüri Ratas

..........................

PEAMINISTER

KORRALDUS

14.03.2020 nr 30

Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangud järgmiselt:

1) keelata käesoleva korralduse jõustumise hetkel Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumil viibivate isikute väljumine nimetatud territooriumide piirest;

2) keelata käesoleva korralduse jõustumise hetkest alates isikute sisenemine Saaremaa valla, Hiiumaa valla, Vormsi valla, Ruhnu valla, Kihnu valla ja Muhu valla territooriumile.

2. Korralduse punktis 1 sätestatud keeldu ei kohaldata järgmiste isikute suhtes:

1) isik, kelle väljumine liikumispiiranguga territooriumilt on vajalik arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusel;

2) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumile tooraineid ja kaupu;

3) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt kaupu, mis on toodetud liikumispiiranguga territooriumil;

4) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda oma liikumispiiranguga territooriumil asuvasse elukohta;

5) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kellel on politseiametniku otsusega lubatud väljuda liikumispiiranguga territooriumilt või sinna siseneda;

6) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda liikumispiiranguga territooriumile, et osutada seal tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;

7) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt meditsiinilisi proove;

8) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib osaleda lähisugulase matustel;

9) isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes on ühissõiduki juht ühistransporditeenuse osutamisel.

3. Hädaolukorra seaduse § 24 lõigete 2 ja 5 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamiseks asutustele järgmised ülesanded:

1) Politsei- ja Piirivalveametil tagada käesolevas korralduses sätestatud liikumispiirang vastavalt korralduses ettenähtud tingimustele;

2) Saaremaa vallal, Hiiumaa vallal, Vormsi vallal, Ruhnu vallal, Kihnu vallal ja Muhu vallal osutada Politsei- ja Piirivalveametile igakülgset abi käesolevas korralduses nimetatud ülesannete täitmisel.

4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Eriolukorra juht

Jüri Ratas

...........................

Vabariigi Valitsus

KORRALDUS

12. märts 2020 nr 76

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel:

1. Vabariigi Valitsus:

1) kuulutab välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid. Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata;

2) määrab eriolukorra piirkonnaks Eesti Vabariigi haldusterritooriumi;

3) määrab eriolukorra juhiks peaministri.

2. Eriolukord kehtib kuni 1. maini 2020. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Jüri Ratas Peaminister

Taimar Peterkop Riigisekretär

 
 
Tagasi üles
Back