Õiguskantsleri seisukoht Kiviõli koolitülis pööret ei toonud

Gerli Romanovitš
, ajakirjanik
Copy
Ettevõtjad kogunesid viimasele volikogu istungile, et küsida aru volikogu koalitsioonilt ja nende juhilt Dmitri Dmitrijevilt. Kumbki pool omast aga ei tagane.
Ettevõtjad kogunesid viimasele volikogu istungile, et küsida aru volikogu koalitsioonilt ja nende juhilt Dmitri Dmitrijevilt. Kumbki pool omast aga ei tagane. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ehkki õiguskantsleri büroo sõnul on õpilasel õigus kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooliruume ning see nullib Kiviõli 1. keskkooli direktori vallandamise peamise põhjuse, ei muuda see koalitsiooni meelt. 

Kui Lüganuse vallavalitsus Heidi Uustalu 5. detsembril ametist vabastas, oli nende peamiseks argumendiks koolis toimunud reforminoorte koosolek, kus osales neli õpilast, ning etteheite aluseks oli õiguskantsleri pöördumine. Nüüd on õiguskantsleri büroo kinnitanud, et niikaua kui kool pole muutunud ühe erakonna kantsiks ning kooli kodukord lubab, on õpilasel õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume. "Kui ruume lubatakse ühetaolistel alustel kasutada erinevate maailmavaadete esindajatel, kedagi eelistamata või tõrjumata, ei ole see kooli neutraalsuse põhimõttega vastuolus," seisab seal. 

Loeb välja teisiti

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles, et tema ei loe õiguskantsleri seisukohast küll seda välja, et alus direktori vallandamiseks oleks ära kukkunud. Vastupidi, kuna õiguskantsleri büroo vihjas oma kirjas, et nad võimaliku kohtuasja valguses ei saa anda hinnangut, siis ei saa seda sellisena ka võtta ning kuna seal viidatakse sellelesamale õiguskantsleri pöördumisele, siis ei näe ta küll, et õiguskantsler oleks nende väidetest midagi ümber lükanud. "Kõik on tõlgendamise küsimus," ütles ta, märkides, et igaüks võib sellest õiguskantsleri vastusest nende pöördumisele lugeda välja just seda, mida tahab.  

Volikogu ülikiire kokkukutsumine

Kui korraline volikogu istung, kus anti üle umbusaldusavaldused, toimus 17. detsembril, siis volikogu esimees on kokku kutsunud uue volikogu istungi juba 23. detsembriks, millega täidetakse küll volikogu kokkukutsumise minimaalne aeg, kuid jäeti tegemata volikogu eestseisuse koosolek, ehkki opositsioon andis kirjalikult märku oma soovist sinna oma eelnõud esitada. 

Volikogu liige Risto Lindeberg kinnitas, et soovis esitada oma eelnõud ning võimalus selleks on päev enne eestseisuse istungit. Kuna selle asemel, et tema kirjale vastata, kuulutati välja hoopis uus istung, leiab ta, et sellise teguviisiga on volikogu istungi ettevalmistamisel ja kokkukutsumisel eiratud valla põhimääruses ja volikogu töökorras sätestatud reegleid ning volikogu liikmetelt on võetud õigus aktiivselt volikogu tööst osa võtta ning volikogu liikmeõigusi ja kohustusi täita.

Volikogu esimees Dmitri Dmitrijev põhjendab volikogu eestseisuse koosoleku ärajätmist sellega, et tegemist on erakorralise istungiga, mille kokkukutsumine pole põhimääruses ega töökorras eraldi lahti kirjutatud. "Lüganuse vallas osapoolte vahel toimuv poliitiline vastasseis on viinud olukorrani, kus kõiki vahendeid ja võimalusi kasutatakse omapoolsete poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning töötatakse vastu olukorra normaliseerimiseks ette võetud tegevustele. Ka see, et volikogu istung toimub 23.12.2019, vahetult enne jõulupühi, on eesmärgiga tuua valla poliitilisse olukorda selgust veel enne saabuvaid pühi," seisab tema vastuses. 

Vallavalitsuse liige Inno Naur lausus koolis toimunud koosolekul saalitäie inimeste ees, et kui õiguskantsler ütleb, et koolijuht ei eksinud lastele ruume lubades, astub ta oma kohalt tagasi, kuid praeguseks ta seda teinud ei ole ning keeldus vastamast ka Põhjaranniku küsimusele, kas ta seda teeb. 

Ka Isamaa fraktsioon eelmisel istungil esitatud umbusaldustega kindlasti kaasa ei lähe. "Vallavanem on valitsuse nimel kinnitanud, et Uustalu ametist vabastamise aluseks olid vallavalitsusel konkreetsed faktid, mis sellise otsuseni viisid, ning Isamaa fraktsioon ei näe alust vallavanema ja valitsuse pädevuses ja otsustes kahelda," üles fraktsiooni juht Marja-Liisa Veiser, kelle sõnul lahendab töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguspärasuse vaidlusi töövaidluskomisjon või kohus. "Ainult töövaidlusorganil on pädevus otsustada, kas töölepingu ülesütlemine oli õiguspärane või mitte."

"Kuivõrd kõik kolm umbusaldusavaldust on seotud Uustalu vabastamisega, siis vallajuhtide umbusaldamine survestamise, emotsioonide või arvamuste põhjal ei saa olla siinkohal aktsepteeritav," lisas Veiser. 

Vastutust ei võta

Volikogu koalitsiooniga kohtunud ettevõtjad püüdsid anda koalitsioonile sõnumi, et tegemist oli poliitiliselt motiveeritud ja kiirustades tehtud otsusega, mille puhul on nii kogukond kui avalikkus väljendanud selgelt pettumust. 

Tuginedes sellele ja ka õiguskantsleri vastusele, soovitasid ettevõtjad volikogul vallavalitsus tagasi kutsuda. "Kui volikogu arvates ei ole praeguseks kogunenud hinnangud ja kogukonna häälekad hoiakud piisav materjal vallavalitsuse tagasikutsumiseks ja direktori ennistamiseks, siis kutsusime volikogu üles koguma kiirelt veel infot juurde," ütles ettevõtja Madis Olt, kelle sõnul panid nad volikogule ette teha koolipere seas lihtne küsitlus, et kooli personal, õpilased ja lastevanemad saaksid öelda, kas Heidi Uustalu näol on tegemist parandamatu politruki või hea koolijuhiga. 

"Küsisin vallavanemalt, et kui nad koguvad veel lisainfot ja kõikidest võimalikest institutsioonidest − nagu õiguskantslerilt, töövaidluskomisjonist, kohtult ja haridusministeeriumist − on saadud vastus ja need ütlevad üheselt, et vallavalitsus on eksinud, kas siis vallavanem võtab vastutuse. Küsisin seda kaks korda, enne kui sain vastuse, mis kõlas: ei võta!" rääkis Olt ettevõtjate seas kohtumisel enim pahameelt tekitanud seigast. "Meil on süüdimatu vallavanem, kes ei vastuta oma tegude eest," ei osanud ettevõtja seda muudmoodi kokku võtta. "Ja nüüd, kui vallavolikogu ei kutsu tagasi süüdimatut vallavanemat, on meil tegelikult võimul ka süüdimatud volikogu saadikud," lisas ta. 

Oldi sõnul pole ta küll jurist ega oska anda olukorrale juriidilist hinnangut, aga tegemist tundub olevat põhiseadusliku kriisiga. "Mõõtmatu moraalikriis võimul olevate saadikute seas on igal juhul," tõdes ta, märkides, et Lüganusel kehtiks justkui mingi teine õigusruum kui ülejäänud Eestis. 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles