Uikalas hakatakse lubjakivi otsima

Riigil on huvi küll uuringute, ent mitte uue lubjakivikarjääri vastu − praegu tegutsevad karjäärid suudavad piirkonda veel pikalt varustada.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

OÜ EMG Arendus sai loa hakata Uikala külas ehituslubjakivi leidmiseks uuringuid tegema.

Uikala uuringuruum, kus ehituslubjakivi otsima hakatakse, asub Toila vallas Uikala külas kahel riigimetsa majandamise keskuse (RMK) hallataval maaüksusel. Uuringuluba anti kaheks aastaks OÜ-le EMG Arendus, mille ärinimi oli taotlust esitades veel Maavarade OÜ.

Geoloogilise uuringu käigus on firmal kavas rajada kuni kümme 20 meetri sügavust puurauku.

Uuringu tegija eesmärk on saada hiljem sealsamas ka kaevandamisluba. Sellega seoses on keskkonnaamet uuringuloa andmise korralduses märkinud, et kaevandamisloa andmine oleks lähiaastatel riigi huvidega vastuolus.

Võimaliku tulevase karjääri teeninduspiirkonnas on praegu kolm ehituslubjakivi varuga karjääri, mille kaevandatav jääkvaru on üle tuhande kuupmeetri. Arvestades viimase viie aasta kaevandamismahtusid, on piirkond ehituslubjakiviga 36 aastaks varustatud.

Korralduses rõhutatakse, et geoloogilise uuringu tegemine ja varu arvele võtmine keskkonnaregistri maardlate nimistus ei anna taotlejale kaevandamise õigust. Küll aga annab see riigile maavarade seisukohast olulist informatsiooni, mistõttu uuringute tegemine riigi huvidega vastuolus ei ole.

Geoloogilise uuringu loale kanti tingimused, et ei tohi sõita läbi kuivenduskraavide ega suunata otse kraavidesse puurimisel tekkivat hiiba; et tööde alustamisest ja lõpetamisest tuleb teavitada põllumajandusametit ning välitöödest ennetavalt RMK Ida-Virumaa metsaülemat. Riigimetsa majandajat tuleb teavitada ka siis, kui uuringu raames on vaja teha raiet.

Lõpetuseks toonitab keskkonnaamet veel kord, et geoloogilise uuringu luba ei anna selle omanikule garantiid, et talle hiljem antakse maavara kaevandamise luba, ning geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks. 

Tagasi üles