R, 8.12.2023

JÕHVI KOALITSIOONILEPING ⟩ Vaata, mida uus võimuliit kavatseb korda saata

Põhjarannik
Copy
Koalitsioonilepingule kirjutasid alla Maris Toomel (Reformierakond), Arvo Aller (EKRE) ja Vallo Reimaa (Ühiselt Jõhvi Eest).
Koalitsioonilepingule kirjutasid alla Maris Toomel (Reformierakond), Arvo Aller (EKRE) ja Vallo Reimaa (Ühiselt Jõhvi Eest). Foto: Erakogu

Valimisliit Ühiselt Jõhvi Eest, Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond sõlmisid 27. oktoobril Jõhvi valitsemise koalitsioonilepingu.

Volikogu esimehe koht läheb valimisliidule Ühiselt Jõhvi Eest ja selleks peaks saama Vallo Reimaa ning vallavanema koht Reformierakonnale. Vallavanemana peaks jätkama tänavu suvel sellesse ametisse valitud Maris Toomel. 

Uus võimuliit tahab taastada Jõhvi kui regionaalkeskuse maine ja taasalustada liitumisläbirääkimisi Toilaga. Suurematest ettevõtmistest on lepingus konkreetsemalt muuhulgas kirjas kavatsus luua sotsiaalteenuste linnak,  rajada uus turg ja uus raamatukoguhoone ning kohandada selle praegune hoone teatrimajaks. Uued kergliiklusteed on kavas ehitada Jõhvis Toilasse, Kosele ja Kahulasse. Jõhvi äriparki lubab võimuiit rajada digi- ja multimeedia ettevõtlusinkubaatori. Valla eakatele lubatakse Jõhvi valla piires tasuta ühistransporti. 

Avaldame koalitsioonilepingu täies mahus. 

Valimisliidu Ühiselt Jõhvi Eest, Reformierakonna ja EKRE koalitsioonileping 

Partnerid lähtuvad koostöös heatahte printsiibist ning töötavad koos ühiste eesmärkide nimel kogu valitsemise perioodi.

Taastame Jõhvi kui regionaalkeskuse maine

Selleks:

 • Muudame juhtimise Jõhvi vallas läbipaistvaks ja kontrollitavaks. Peame tähtsaks avatud valitsemist, mistõttu muudame kõik avalikud istungid jälgitavaks ning lepingud ja hanked kodulehel leitavaks.
 • Värbamine vallavalitsusse ja hallatavatesse asutustesse toimub vaid teadmiste ja oskuste põhiselt.
 • Suhtleme lugupidavalt ja avatult oma rahvaga.
 • Kaasame Jõhvi elanikke oluliste otsuste tegemisse.
 • Oleme riigile väärikaks partneriks.
 • Toetame Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa ühisprojekte ja teeme koostööd naaberomavalitsustega.
 • Oleme usaldusväärseks partneriks ettevõtjatele.
 • Taastame Jõhvi kui regionaalkeskuse maine.

VALITSEMINE:

Volikogu esimees ja aseesimees: VL Ühiselt Jõhvi Eest

Valitsuse koosseis: Vallavanem ja kaks abivallavanemat.

Vallavanem– Reformierakond;

abivallavanem (majandus, arendus)– EKRE;

abivallavanem (sotsiaal, haridus, sport)- VL Ühiselt Jõhvi Eest

Komisjonid:

majandus ja eelarve, sotsiaal, sport, noorsootöö– VL Ühiselt Jõhvi Eest

maaelu– EKRE

haridus, kultuur– Reformierakond

revisjon- opositsioon

Meie valitsemispõhimõtete valdkonnad aastatel 2021 kuni 2025

ARENG JA PLANEERIMINE

Nr

Koalitsioonilepingu tegevused

2022

2023

2024

2025

1.1

Algatame Jõhvi arengustrateegia, üldplaneeringu ja sellega seotud teemaplaneeringute uuendamise.

x

 

 

 

1.2

Algatame kergliiklusteede teemaplaneeringu et ühendada olemasolevad ja uued arendused terviklikuks süsteemiks:

 • Kergliiklustee Jõhvi-Toila
 • Kergliiklustee Jõhvi- Kose
 • Kergliiklustee Jõhvi -Pauliku- Kahula

 

 

x

x

1.3

Soodustame ja toetame terviklike elamupiirkondade planeeringuid, et luua tingimused sobivaks elukeskkonnaks.

x

x

x

x

1.4

Kaasame Jõhvi arendamisse oma ala parimaid spetsialistid.

x

x

x

x

1.5

Koostame Jõhvi haridusvaldkonna tervikliku arengukava.

x

 

 

 

1.6

Teeme Jõhvi kalmistu korda, korrastame ja täiendame matmispaikade registrit.

x

x

x

x

1.7

Jätkame loomadekalmistu arendamist.

x

x

 

 

1.8

Taasalustame liitumis läbirääkimised Toila vallaga.

x

 

 

 

HARIDUS – võimaluste paljusus ja kvaliteet

Nr

Koalitsioonilepingu tegevused

2022

2023

2024

2025

2.1

Tagame Jõhvis asuvate haridusasutuste koostöö lastele parima hariduse võimaldamise eesmärgil.

x

x

x

x

2.2

Uuendame Jõhvi põhikoolide arengukavad.

x

x

 

 

2.3

Sõlmime kvaliteedikokkuleppe Jõhvi põhikoolidega.

 

x

 

 

2.4

Teeme koostööd Jõhvi tehnoloogiakooliga.

x

x

x

x

2.5

Soodustame erahariduskoolide tulekut ja tegevust.

x

x

x

x

2.6

Toetame laste individuaalset arengut ja kogupäevakooli juurutamist.

x

x

x

x

2.7

Toetame Jõhvi põhikoolide koostööd regionaalsete kõrgkoolide, gümnaasiumidega ja kutsehariduskeskusega.

x

x

x

x

2.8

Toetame erakõrgkoolide tulekut Jõhvi.

x

x

x

x

2.9

Tõstame lasteaiaõpetajate, huvikoolide õpetajate ja kultuuritöötajate palkasid.

 

x

x

x

2.10

Toetame mitteeristavat hindamist muusika-, kunstiõpetuse ja kehalise kasvatuse tundides.

x

x

x

x

2.11

Soodustame loovus- ja õuesõpet.

x

x

x

x

2.12

Toetame huvihariduses innovatsiooni ja loovust.

x

x

x

x

2.13

Jätkame loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduskeskuse arendamist.

x

x

x

x

NOORED – kaasatus ja aktiivsus

Nr

Koalitsioonilepingu tegevused

2022

2023

2024

2025

3.1

Kaasame noored otsuste kujundamisse, et nad leiaksid Jõhvis endale piisavalt kaasaegseid väljakutseid tuleviku sidumiseks kodukohaga.

x

x

x

x

3.2

Loome ja toetame noorte väikeprojektide fondi, millest noored saavad taotleda raha, et arendada oma ettevõtlikkust ja toetada läbi praktiliste tegevuste koduvalda.

x

x

x

x

3.3

Toetame noorte algatust noortevolikogu loomisel.

x

x

x

x

3.4

Parandame noortekeskuse tingimusi.

x

x

x

x

3.5

Jätkame skatepargi arendamist.

x

x

x

x

3.6

Jätkame lastele arendavate mänguväljakute rajamist ja kaasajastamist.

x

x

x

x

3.7

Töötame välja motivatsioonipaketi, mis meelitaks teistest linnadest Jõhvi tagasi tulema tegusaid noori, kes on enesearenguks mujale siirdunud.

 

x

 

 

3.8

Garanteerime lasteaias Jõhvi valla lastele toidupäeva maksumuse 2021.aasta tasemel järgneval kahel aastal.

x

x

 

 

3.9

Tõstame kooliteed alustava Jõhvis elava lapse toetuse 150 euroni (ranitsatoetus).

x

 

 

 

3.10

Tagame igale Jõhvi vallas elavale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi.

 

x

 

 

KULTUUR JA SPORT - traditsioonid ja uued võimalused

Nr

Koalitsioonilepingu tegevused

2022

2023

2024

2025

4.1

Jätkame uue raamatukogu projekti elluviimisega.

x

x

x

x

4.2

Soodustame oma majaga kutseliste teatrite loomist Jõhvi vabaneva raamatukoguhoone baasil, kuhu saavad koonduda ka rahvuskultuuride seltside tegevused.

 

 

 

x

4.3

Algatame üle- Eestilisi üritusi (sh spordiüritusi) ja festivale ja loome korraldajatele soodsad tingimused.

x

x

x

x

4.4

Alustame Tammiku spordihoone rekonstrueerimist.

 

 

x

 

4.5

Väärtustame Jõhvi kihelkonnakalmistu kultuuri- ning ajaloopärandit.

x

x

x

x

4.6

Loome Jõhvi tenniseväljaku.

 

 

 

x

4.7

Jätkame Tammiku hiiekoha heakorrastamist.

x

x

x

x

4.8

Ehitame Jõhvi suurte ja väikeste koerte mänguväljaku.

 

x

x

 

4.9

Taastame Jõhvi laulupidude traditsiooni.

 

 

x

x

MAJANDUS –kaasajastamine ja jätkusuutlikkus

Nr

Koalitsioonilepingu tegevused

2022

2023

2024

2025

5.1

Soodustame Jõhvi kompaktse jäätmejaama rajamist sorteeritud jäätmete tasuta ära andmiseks.

x

x

x

x

5.2

Nõustame korteriühistuid projektide kirjutamisel fondidest raha kaasamiseks, eesmärgiga suurendada majade energiatõhusust.

x

x

x

x

5.3

Jätkame korterelamute toetamist parklate rajamisel.

x

x

x

x

5.4

Rajame Jõhvi uue kaasaegse turu

 

 

x

x

5.5

Rajame targad jalgrattaparklad ja elektriautode kiirlaadimispunkte.

 

 

x

x

5.6

Rajame Jõhvi äriparki digi- ja multimeedia ettevõtlusinkubaatori, mis pakub uue majanduse töökohti eelkõige piirkonna noortele.

 

 

x

x

5.7

Toetame Jõhvi äripargi teise etapi arendust.

x

x

x

x

5.8

Leiame erinevaid ärivõimalusi Jõhvi lennuvälja arendamiseks.

x

x

x

x

5.9

Loome vallas hästi toimiva kriisihaldamise struktuuri, et hädaolukordadeks valmistuda ja neile reageerida.

x

x

x

x

5.10

Jätkame „Kodud tuleohutuks“ projekti toetamist.

x

x

x

x

SOTSIAAL- JA TERVISHOID - inimlikkus ja väärikus

Nr

Koalitsioonilepingu tegevused

2022

2023

2024

2025

6.1

Loome sotsiaalteenuste linnaku. Toome eakatele ja puuetega inimestele suunatud teenused ühte piirkonda, luues Kaare 3 hoone baasil juba toimiva hooldusteenuse kõrvale dementsusega isikute teenuste ja kompetentsikeskuse ning Kaare 7 hoone baasil teenustemaja, kus pakutakse toetatud elamise teenust nii eakatele kui puuetega inimestele.

x

x

x

x

6.2

Toetame puuetega laste ja täiskasvanute ning nende vanemaid toetavate tugiteenuste jätkuvat arendamist.

x

x

x

x

6.3

Loome väärikate ülikooli.

x

 

 

 

6.4

Toetame laste- ja noorte vaimse tervise teenuste arendamist koostöös vaimse tervise valdkonnas tegutsevate teenuseosutajatega.

x

x

x

x

6.5

Loome motivatsioonipaketi valla jaoks vajalike erialaspetsialistide (psühhoterapeudid, eripedagoogid, logopeedid) leidmiseks.

 

x

x

x

6.6

Garanteerime Jõhvi valla eakatele valla piires tasuta ühistranspordi.

 

 

x

x

6.7

Laiendame avahooldusteenuste võrgustikku (võimalikult kaua iseseisvalt elamine).

x

x

x

x

MAAELU – jätkusuutlik areng

Nr

Koalitsioonilepingu tegevused

2022

2023

2024

2025

7.1

Toetame Tammiku rahvamaja ja spordihoone tegevust.

x

x

x

x

7.2

Alustame läbirääkimisi bussiliinide ajakohastamiseks Tammiku aleviku ja külade sõitjate liikumisvajadusi silmas pidades.

x

 

 

 

7.3

Toetame külaseltside tegevust.

x

x

x

x

7.4

Taastame teekatted külateedel: Tammiku-Kahula, Sompa küla-Edise, Jõhvi-Pauliku ja Kotinuka. Talvine külateede puhastuse reageerimisaeg peab lühenema.

x

x

x

x

7.5

Toetame majapidamiste liitumist tsentraalse veevarustuse ja lokaalse biopuhasti rajamisel.

x

x

x

x

7.6

Soodustame hajaasustusega aladel eramute ja uusarenduste teket.

x

x

x

x

7.7

Panustame maapiirkonna asulate valgustusse.

x

x

x

x

7.8

Alustame Kohtla-Järve linnaga läbirääkimisi omavalitsuste piiride korrigeerimiseks.

x

 

 

 

Koalitsioonileping vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

Valimisliit Ühiselt Jõhvi Eest

Reformierakond

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles