P, 2.10.2022

KOHTLA-JÄRVE KOALITSIOONILEPING ⟩ Nelikliit saadab linna üle 20 aasta valitsenud Keskerakonna opositsiooni

Erik Gamzejev
Nelikliit saadab linna üle 20 aasta valitsenud Keskerakonna opositsiooni
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kohtla-Järve nelikliidu koalitsioonilepingule kirjutasid alla Maria Merkulova (valimisliit Progress), Janek Pahka (valimisliit Restart Kohtla-Järve), Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Vitali Borodin (Reformierakond).
Kohtla-Järve nelikliidu koalitsioonilepingule kirjutasid alla Maria Merkulova (valimisliit Progress), Janek Pahka (valimisliit Restart Kohtla-Järve), Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Vitali Borodin (Reformierakond). Foto: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Kohtla-Järvel sõlmisid neljapäeval koalitsioonilepingu Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliidud Restart Kohtla-Järve ja Progress ning Reformierkond, kel on nelja peale kokku volikogus 13 häält. Kohtla-Järvet üle paarikümne aasta valitsenud Keskerakond jääb  12 häälega opositsiooni.

Kohtlla-Järvel kandideerinutest kõige rohkem, 613 häält, kogunud sotside liider ja riigikogu liige Eduard Odinets ütles, et koalitsiooni sünd Kohtla-Järvel on ajalooline sündmus. "Mina ei mäleta Kohtla-Järve linna ajaloost, et oleks varem koalitsioonilepinguid sõlmitud, kuigi koalitsioonisarnaseid moodustisi on olnud," ütles alates 1996. aastas Kohtla-Järve volikogusse kuuluv ja sellest enamiku aja opositsioonis olnud Odinets, lisades, et ajalooline hetk on see ka seetõttu, et esmakordselt selle aja jooksul ei pääse Keskerakond linna valitsema. 

Vastavalt koalitsioonileppele kuulub volikogu esimehe koht sotsidele ja sellele kohale kandideerib Odinets.

Linnapea tuleb valimisliidust Restart Kohtla-Järve ja kandidaadiks on Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži nõunik ja endine direktor Viktor Andrejev, kes on olnud ka riigikogu liige ja Tallinna aselinnapea.

Sotsiaalvaldkonna abivallavanema koht kuulub valimisliidule Progress ja sellele kohale on saamas kommunaalteenuste firma N&V arendusdirektor Evelyn Danilov, kes on olnud ka Jõhvi abivallavanem Jüri Konradi poolt juhitud vallavalitsuses. 

Reformierakond saab arengu ja majanduse valdkonnaga tegeleva abilinnapea koha, mis läheb nende kohalikule liidrile Vitali Borodinile, kes on olnud aastaid abilinnapea Kohtkla-Järve keskerakondlikus linnavalitsuses. 

Hariduse ja kultuurivaldkonna abilinnapea koht kuulub sotsidele, aga nemad pole oma kandidaadis veel selgusele jõudnud. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Reformierakonna, valimisliidu Restart Kohtla-Järve ja valimisliidu Progress

KOALITSIOONILEPE 2021–2025

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Reformierakonna, valimisliidu Restart Kohtla-Järve ja valimisliidu Progress nimekirjas 17. oktoobril 2021. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valituks osutunud Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed sõlmivad kokkuleppe ühises valitsemises Kohtla-Järve linnas ning kinnitavad koalitsioonileppe 2021.–2025. aastaks järgnevate põhimõtetega.

Linnajuhtimises:

● Lõpetame linnavolikogu esimehele palga maksmise, jättes alles hüvitise Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kahe alammäära ulatuses.

● Vähendame abilinnapeade arvu seniselt viielt kolmele ning volikogu aseesimeeste arvu kahelt ühele.

● Lõpetame linnavalitsuse ametnike ja töötajate linnavolikogu komisjonidesse kuulumise tasustamise.

● Kehtestame nulltolerantsi korruptsiooni ja huvide konflikti suhtes, ei tee valimiskampaaniat linna rahaliste vahendite arvelt.

● Tagame linnavolikogu revisjonikomisjoni sõltumatuse, pakkudes esimehe positsiooni opositsiooni esindajale.

● Muudame linnavolikogu istungid avatumaks, tehes veebiülekandeid ja muutes protokollid sisukamateks ja avalikuks.

● Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, ausalt ja läbipaistvalt.

● Parandame linnavalitsuse avalikku kommunikatsiooni ja elanike informeerimist, seame sisse ööpäevaringse telefoni ja elektroonse postkasti, et linnaelanikud saaksid operatiivselt linna probleemidest teada anda.

● Suurendame infotehnoloogia kasutuselevõttu linnajuhtimises.

● Muudame linna eelarve läbipaistvamaks ja linnakodanikele arusaadavamaks.

● Kaasame erinevad sihtrühmad linna arengukava jt strateegiliste dokumentide koostamisse ja muutmisse, samuti linnavolikogu komisjonidesse.

● Võimu detsentraliseerimiseks viime sisse linnaosade esinduskogude institutsiooni. Algatame tegevused linnaosadele juriidilise staatuse andmiseks, et juhtimisel lähtuda nende eripärast.

● Loome, sh koostöös kõrgharidusasutustega tingimused ettevõtluse elavdamiseks – toetame ettevõtlust arendavaid projekte, kiirendame planeeringute menetlemist, julgustame ettevõtjaid Kohtla-Järvele tulema, loome linna ettevõtjate nõukoja.

Elamumajanduses:

● Korrastame korteriühistute toetamise süsteemi, toetame korteriühistuid KredEx jms taotluste koostamisel.

● Suurendame korteriühistute toetust elamute kordategemisel, sisehoovide korrastamisel ja lastele turvaliste mänguväljakute loomisel.

● Toetame hoonete omanikke fassaadide korda tegemisel.

● Loome korteriühistute ümarlaua.

● Leiame koos korteriühistutega lahenduse mitmekorruseliste elamute parkimisprobleemidele.

● Kehtestame detailplaneeringud, korraldamaks liiklust ja parkimist Järve ja Ahtme linnaosades.

● Seame linna kasuks sundvaldused avalikus kasutuses olevatele korteriühistute sõidu- ja kõnniteedele, et neid linna vahenditest paremini korras hoida.

● Toetame üleminekut tänapäevasele jäätmemajandusele, sh süvamahutitega.

● Toetame linna erinevates osades asumiseltside teket ja tegevust, k.a ürituste korraldamist.

● Toetame koristustalguid ja muid rahvaalgatusi, et linna elukeskkond muutuks puhtamaks ja turvalisemaks.

● Otsime võimalusi anda noortele peredele munitsipaalmaad individuaalelamute ehitamiseks.

Linnakeskkonnas:

● Paigaldame linna rohkem videokaameraid ja ühendame need korrakaitseorganite süsteemi.

● Korrastame linna teede registri, milles märgime ka teede praeguse seisukorra ja remondivajaduse, ning koostame pikaajalise linnatänavate remondi strateegia, pakume korteriühistutele tuge teede korda tegemisel.

● Loome koostöös erasektoriga kaasaegse, multifunktsionaalse bussijaama Järve linnaossa, mille asukoha selgitame välja linnaelanikelt arvamust küsides.

● Vaatame üle Ahtme linnaosa üldplaneeringu, välistades seal kõrgema ohutasemega tööstuse rajamise.

● Korrastame linnapargi, sh kaasates riiki ja ettevõtjaid ehitame kõlakoja tantsu- ja laulupidude korraldamiseks, taastame paadilaenutuse ja lõbustusatraktsioonid, loome (kodu)kohvikute traditsiooni.

● Teeme linnapargi tiigi ametlikuks ja ohutuks ujumiskohaks ning likvideerime ohtliku linna välibasseini.

● Tõstame linna mainet, muudame linnaruumi atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele, korrastades vaatamisväärsusi, mis kajastavad linna ajalugu.

● Jätkame mahajäetud hoonete lammutamist.

● Loome võimalusi vabas õhus aja veetmiseks peredele (rohkem tegevusväljakuid, perepark), noortele (rulapargid jmt) ja vanemaealistele (taastame tantsuõhtute traditsiooni, korraldame eakohaseid spordiüritusi, nt kepikõnni-, võimlemisfestival vms).

● Muudame linna erinevate osade vahel toimivat ühistranspordiühendust rohkem elanike vajadustele vastavaks.

● Arendame kergliiklusteede võrgustikku, paigaldame kergliiklusteedele jalgrataste hoolduskeskused.

● Muudame liikluslahendused koolide ümbruses turvaliseks.

● Vahetame iganenud tänavavalgustuse ajakohase ja energiatõhusa vastu.

● Loome linna igasse ossa koduloomade jalutusväljaku, paigaldame parkidesse ja elamurajoonidesse loomastendid, prügikotid ja prügikastid.

● Lahendame plaanipäraselt ja süsteemselt tänavakaubanduse korralduse, sh aiasaaduste müügi.

Sotsiaalvaldkonnas:

● Laiendame ja mitmekesistame pakutavate sotsiaalteenuste ringi, lähenedes probleemidele juhtumipõhiselt, vajadusel koostöös kolmanda sektori ja naaberomavalitsustega, ning parandame puuetega inimeste informeerimist seoses nende õiguste ja võimalustega.

● Muudame kõik linna munitsipaalasutused ligipääsetavaks.

● Loome linna sotsiaalmaja, mille elanikele on tagatud inimväärsed elamistingimused.

● Teeme ohutuks ja elamisväärseks ka linna sotsiaal- ja munitsipaalkorterid.

● Toetame linnas tegutsevaid vabatahtlikke ühendusi, mis panustavad kogukonna turvalisusesse.

● Suurendame lapse sünnitoetust, ranitsatoetust, täisealise raske või sügava puudega lähedase hooldaja toetust ning sügava või raske puudega lapse hooldaja toetust.

● Alates teisest lapsest võimaldame lasteaia kohatasu soodustust: pere teise lapse lasteaia kohatasu moodustab poole esimese lapse omast ning alates kolmandast lapsest katab kogu kohatasu linn.

● Loome süsteemi (asendus) hooldajate leidmiseks, sh toetame kaasaegsete IT-lahenduste rakendamist järelevalvet vajavate inimeste hooldamisel.

● Loome väärikate nõuandva kogu.

● Rajame vanurite hooldekodu juurde rohkete tegutsemisvõimalustega aia.

● Võimaldame pensionäridele ühistranspordi tasuta kasutamise sõltumata kellaajast.

Haridusvaldkonnas:

● Tõstame ja hoiame lasteaedade, noortekeskuste ja huvikoolide pedagoogilise magistrikraadiga pedagoogide tasu üldhariduskooli kvalifitseeritud õpetaja tasu tasemele.

● Taotleme Kohtla-Järve Järve kooli, kui erilist tähelepanu ja lähenemist vajava haridusasutuse, üleandmist riigile.

● Püstitame koolipidajana realistlikud eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks linna haridusasutustes, seades esiplaanile õpilase arengu.

● Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamise võimaldamist kõikidel haridusastmetel. Selleks teeme koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi, Ida-Virumaa haridusklastri ja haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool.

● Seame prioriteediks kõrge kvalifikatsiooniga õpetajate tööle kutsumise Kohtla-Järve haridusasutustesse, sh väljastpoolt Ida-Virumaad, selleks töötame välja ja rakendame motivatsioonipaketi, pakkudes sh kaasaegset ja atraktiivset elamispinda.

● Viime kõikidesse lasteaedadesse sisse varajase keelekümbluse, sh abistame eestikeelsete (abi)õpetajate leidmisel.

● Tagame kõikidele lastele kvaliteetse emakeeleõppe, st eesti keel emakeelena ja vene keel emakeelena.

● Seame eesmärgiks koolilõpetajate vähemalt kolme keele (sh eesti ja vene) valdamise. Selleks laiendame põhikoolides valikut, pakkudes võimalust õppida eesti õppekeelega koolis, vene õppekeelega koolis, tagades kvaliteetse eesti keele õppe, ning loome olemasolevate koolide baasil varajase keelekümbluse kooli.

● Aitame kaasa linna kõrgharidusõppe (sh õpetajakoolituse) võimaluste mitmekesistamisele ja populariseerimisele.

● Toetame elukestvat õpet kõikidele vanuserühmadele kaasates nii linna, regiooni kui kogu Eesti haridusasutusi.

Kultuuri- ja spordivaldkonnas:

● Laiendame vaba aja veetmise võimalusi linna väiksemates osades, taastame Kaevurite ja Keemikute päeva tähistamise linna tähtpäevana.

● Loome linnakodanike loomingulistele projektidele läbipaistva toetamisfondi.

● Toetame linnas mitmekesiste, erinevaid kultuure väärtustavate sündmuste korraldamist kõikidele sihtrühmadele, nt tantsu- ja laulupeod linnapargis.

● Loome rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks, sh vabas õhus (uued spordirajatised kõigile kasutamiseks, korvpalli-, jalgpalliväljakud, talvisel perioodil hooldatud suusarajad, terviserajad, välitrenažöörid, kettagolfi rada, tenniseväljak, rulapark jne).

● Tagame kõigile linnas elavatele lastele rahalise toe spordi tegemiseks.

● Võimaldame eakatel käia ujulas ja jõusaalis soodustingimustel.

● Loome võimalused spordiülekannete ja kultuuriürituste jälgimiseks vabas õhus.

Huvihariduses ja noorsootöös:

● Loome noortekeskuse Järve linnaossa ja renoveerime noortekeskuse Ahtmes, korraldame linna noortele suvised õpilasmalevad.

● Moodustame linnavolikogu juurde noortevolikogu koos noorte esindusega kõigis volikogu komisjonides ja sõnaõigusega eelarve ning teiste õigusaktide arutamisel, tunnustame aktiivseid ja linnaellu panustavaid noori.

● Laiendame mobiilse noorsootöö võimalusi linna väiksemates osades.

● Mitmekesistame ja suurendame laste ja noorte huvitegevuse võimalusi, mitte vähendades selle rahastamist, ning loome andekate noorte toetusprogrammi.

● Võimaldame tasuta huviringid lastele suurperedest.

● Motiveerime ja toetame haridusasutusi ning vabaühendusi kvaliteetse huvihariduse tagamisel ja mitmekesistamisel kõikidele vanuserühmadele, sh täiskasvanutele rahvaülikooli koolitused.

Tööjaotus linna juhtimisel

Linnavalitsus

• Valimisliit Restart Kohtla-Järve täidab linnapea koha.

• Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea koha.

• Eesti Reformierakond täidab arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea koha.

• Valimisliit Progress täidab sotsiaalvaldkonna abilinnapea koha.

Linnavolikogu

• Sotsiaaldemokraatlik Erakond täidab volikogu esimehe ja arengukomisjoni esimehe kohad.

• Valimisliit Progress täidab volikogu aseesimehe ning spordi- ja noorsootöö komisjoni esimehe kohad.

• Valimisliit Restart Kohtla-Järve täidab haridus- ja kultuuri- ning majanduskomisjoni esimehe kohad.

• Eesti Reformierakond täidab sotsiaal- ja eelarvekomisjoni esimehe kohad.

• Revisjonikomisjoni esimehe koha täidab Eesti Keskerakond.

Märksõnad
Tagasi üles