T, 6.12.2022

TASUB TEADA ⟩ Millistel tingimustel saab energiatoetust ja kuidas seda taotleda

Rahandusministeerium
Millistel tingimustel saab energiatoetust ja kuidas seda taotleda
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Elektriarvestid.
Elektriarvestid. Foto: Peeter Lilleväli

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele. 

Üksikasjalikumat infot toetuse tingimuste kohta saab rahandusministeeriumi ja omavalitsuste kodulehtedelt. Siinkohal ülevaade põhilistest tingimusest.

Kes on õigustatud energiakulude suurenemise katteks toetust saama?

* Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14aastaste laste puhul kaaluga 0,3.

* Näiteks kahe täiskasvanuga perel on piiriks 1689 eurot, kahe täiskasvanu ja ühe alla 14aastase lapsega perel 2027 eurot ning kahe alla 14aastase lapsega perel 2365 eurot. Kui peres on kaks täiskasvanut ja juba kaks üle 14aastast last, siis on piiriks 2815 eurot.

* Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära, mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Keda loetakse toetuse taotlemisel perekonnaliikmete hulka?

* Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

* Ühiseks perekonnaks loetakse suhtes olevad isikud ka siis, kui perekonnal on mitu elukohta ja nad on eri kohtadesse rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud.

* Perekonna osaks loetakse ka isikud, kes ajutiselt viibivad mujal (nt töö tõttu), või ajateenistuses viibivad isikud. Määravaks on nende peamine või alaline elukoht. Üldjuhul ei moodusta alla 18aastased lapsed ja noorukid oma vanematest eraldi perekonda.

Kuhu ja millal tuleb avaldus toetuse saamiseks esitada?

* Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Valla- ja linnavalitsus määrab, mis ajast saab taotlusi esitada, ning annab sellest oma kodulehel või muul moel teada.

* Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et kohalikel omavalitsustel on õigus määrata kindlaks vastuvõtuajad, millal taotlusi toetuse saamiseks vastu võetakse. Seega saab täpset teavet selle kohta, millal taotlust toetuse saamiseks esitada on võimalik, kohalikust omavalitsusest.

* Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku, siis on vaja vähem taotlusi esitada. Kui kuulute toetuse saamiseks nõutud sihtgruppi, siis mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda teie toetust. Samas tuleb arvestada sellega, et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta. Näiteks veebruaris saab esitada taotluse septembrist kuni jaanuarini tarbitud energiakulude katmiseks, märtsis aga septembris tarbitud energiakulude eest toetust taotleda enam ei saa.

* Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.

Millised dokumendid tuleb esitada?

* Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energialiigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi- või kaugküttearvet esitada ei ole vaja.

* Olenevalt sellest, millise energialiigi hinnatõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peavad dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

2) tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

3) kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

4) kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

* Vajaduse korral tuleks lisaks esitada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu korral) ning valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Juhul kui pere alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, tuleks esitada tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga.

Kui kaua taotluse menetlemine aega võtab?

* Taotlust menetlev valla- või linnavalitsus kontrollib taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.

* Valla- või linnavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

Kas toetust makstakse ainult neile tarbijaile, kel on börsihinnaga elektripakett, või ka fikseeritud hinna puhul?

Ei oma tähtsust, kas tarbijal on börsihinnaga või fikseeritud hinnaga pakett, hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui arvutuslik ühikuhind ületab piirmäära, mis on elektril 12 s/kWh.

Allikas ja lisainfo: rahandusministeerium.ee ja omavalitsuste veebilehed

Märksõnad
Tagasi üles