Ringkonnakohus leidis, et Ossipenko vahi alla võtmine on möödapääsmatu (2)

Erik Kalda
, ajakirjanik
Copy
Nikolai Ossipenko.
Nikolai Ossipenko. Foto: Kuvatõmmis

 Tartu ringkonnakohus tühistas täna, 3. novembril Viru Maakohtu määruse, millega korruptsioonis kahtlustatav Nikolai Ossipenko jäeti vahi alla võtmata. Ringkonnakohtu hinnangul on Ossipenko vahi alla võtmine vältimatult vajalik. Politsei võttis täna Ossipenko ka vahi alla, et tuua ta Viru vanglasse.

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul on maakohus õigustatult leidnud, et Ossipenko puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning vahi alla võtmata jätmise korral võib ta jätkata kuritegude toime panemist. Samas on maakohus jätnud põhjendamatult  Ossipenko vahi alla võtmata.

Peamiseks küsimuseks praeguses asjas on tõusetunud Ossipenko tervislik seisund ja kas see välistab üheselt tema vahi all pidamise. Nimelt hinnatakse kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt muu hulgas tõkendit valides ka kahtlustatava tervist. Maakohus on seda küll teinud, aga kriminaalkolleegiumi hinnangul on Ossipenko tervisega seotud asjaoludele antud ebaõige hinnang, leides, et tema vahi all pidamine sellest tulenevalt võimalik ei ole.

Kaitsja ja maakohus tõid Ossipenko tervislikule seisundile hinnangut andes läbivalt esile aastal 2019 tehtud ekspertiisiakti ja samast aastast pärit põhistamata kriminaalmenetluse lõpetamise määruse. Leiti, et kuna Ossipenko tunnistati aastaid tagasi parandamatult haigeks ja seetõttu tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati, ei saagi tema suhtes praegusel juhul ühtegi menetlustoimingut läbi viia, veel vähem teda vahi alla võtta. Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium sellega ei nõustu.

"Vaidlust ei ole selles, et Ossipenko tervis ei ole hea, kuid ringkonnakohus leiab, et maakohtu järeldus justkui oleks N. Ossipenko elu ja tervis vangistuses ohus, ei ole õige. Praeguses asjas on olemas 24. oktoobril 2022 koostatud ekspertiisiakt, mille eesmärk oli välja selgitada, kas Ossipenko on võimeline vahi all viibima. Selles andis ekspert arvamuse, et otseseid tervisest tulenevaid vastunäidustusi Ossipenko vahi all viibimiseks ei ole, kui on tagatud temale määratud ravi ning järjepidev kehahooldus," tõdes ringkonnakohus.

Samuti on kohtu arvates oluline, et terviseseisundi halvenedes oleks võimalik saada kohest meditsiinilist abi. Abiosutamine on seadusandlusega reguleeritud ja Eesti vanglad on võimelised seda pakkuma. Seejuures on oluline märkida, et juhul, kui vanglal puudub võimalus vajalikku ravi pakkuda, suunatakse inimene koheselt vajalike eriarstide hoole alla. Seega on Ossipenkole vahi all viibides igakülgselt tagatud ekspertiisiaktis märgitud vajalikud tingimused.

Ringkonnakohtu hinnangul on Ossipenkost lähtuv kuritegude oht suur ja praegusel juhul ei ole kindlust, et vabadusse jäädes suudaks ta taoliste kuritegude, milles teda kahtlustatakse, toime panemisest hoiduda. Seda enam, et selle jaoks ei peaks ta isegi kodust lahkuma, kuna ka siiani on ta kõike teinud sisuliselt kodustes tingimustes, läbi telefoni, erinevate kokkusaamiste, mis on toimunud tema kodus jne. Kohus selgitas, et sellist seisukohta ei väära isegi see, et teda ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud. Varem kriminaalkorras karistamata inimeste vahistamine ei ole välistatud, kui nende puhul on kuritegude toime panemise oht suur ja nii see kohtu hinnangul Ossipenko puhul ongi.

Ringkonnakohus tuvastas ka seda, et Ossipenko puhul on vahistamisalusena olemas kriminaalmenetlusest kõrvale hoidmise oht.

Arvestades eelmärgitut, on Ossipenko vahi alla võtmine ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul vältimatult vajalik. Kohtu hinnangul ei ole tema tervislik seisund takistuseks ja tema suhtes tuleb kohaldada tõkendina vahistamist kaheks kuuks alates tema kinnipidamisest.

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt jõustub kohtumäärus koheselt. Edasikaebe kord näeb ette, et pooltel on 15 päeva jooksul võimalik esitada riigikohtule kirjalik kaebus läbi Tartu ringkonnakohtu.

6. oktoobril jättis Viru Maakohus kahtlustatava Ossipenko vahi alla võtmata. Maakohtu määruse peale esitas kaebuse ringkonnaprokurör Alan Rüütel, kes taotles maakohtu määruse tühistamist ja kahtlustatava vahi alla võtmist. Ühtlasi esitas prokurör ringkonnakohtule ja kaitsjale 24. oktoobril 2022 valminud ekspertiisiakti, mille kohaselt on Ossipenko võimeline vahi all viibima, kui talle on tagatud vastav ravi. Kaitsja Jüri Leppik palus jätta maakohtu määruse muutmata ja N. Ossipenko suhtes tõkendina vahistamine kohaldamata.

Kaitsja esitas ringkonnakohtule 22. aprillil 2019 Ossipenko suhtes teostatud ekspertiisiakti, mille kohaselt on viimane parandamatult haige. Ringkonnakohus pidas määruskaebuse arutamiseks avaliku istungi 25. oktoobril.

Kommentaarid (2)
Copy
Tagasi üles