Eduard East: Jõhvi vallavanemaks saab Max Kaur
Lisatud ka kehtiv koalitsioonilepe

Eduard Easti kinnitusel on Jõhvi võimuliit leppinud kokku, et järgmiseks vallavanemaks saab senine abivallavanem Max Kaur.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvi vallavolikogu esimehe Eduard Easti kinnitusel valitakse neljapäeval Jõhvi uueks vallavanemaks senine abivallavanem Max Kaur. 

Eduard East ütles Põhjarannikule, et praegune koalitsioon on arutanud ainult ühte persooni vallavanema ametikohale.  «Tundub, et selle poolest on asjad selged. Jah, see on praegune abivallavanem Max Kaur,» kinnitas East. 

Sellest, millised muudatused tulevad vallavalitsuse koosseisus, on  Easti sõnul praegu vara rääkida. «Kui vallavanem on ametisse kinnitatud, siis tema teeb volikogule esildise oma vallavalitsuse kohta,» ütles East. 

Jõhvi vallavanema koht vabanes seoses sellega, et veidi üle üheksa kuu ametis olnud Martin Repinski siirdus eelmisel nädalal riigikogusse. 

Varasem Mustvee linnapea Max Kaur sai Jõhvi vallavalitsuse abivallavanemaks eelmisel suvel toimunud võimupöörde järel, mil vallavanemaks valiti Martin Repinski, kes tuli seetõttu riigikogust ära.  Peale Kauri kuuluvad praegu vallavalitsusse veel Viktoria Tsventarnaja ja Aleksei Naumkin, kes esindavad valimisliitu Jõhvi - Meie Kodu. 

Jõhvis on alates eelmise aasta juulist võimul Nikolai Ossipenko valimisliidud Jõhvi - Meie Kodu ja Keskerakonna Liit. Koalitsioonilepingu kohaselt kuulub vallavanema koht Keskerakonnale. 

KOALITSIOONILEPE ÜHISEKS TEGUTSEMISEKS JÕHVIS aastatel 2018-2021

Jõhvi 05.07.2018

Käesolev lepe sõlmitakse fraktsiooni «Jõhvi Meie Kodu» ja Keskerakonna fraktsiooni vahel ning selle eesmärgiks on fikseerida ühised tegevused ja juhtimise printsiibid, lähtudes valimisteks koostatud programmidest ja tuginedes Jõhvi arengu strateegilistele dokumentidele, et ühiselt kokkulepitud prioriteetide kaudu saavutada Jõhvi inimestele parim ja turvalisem elukeskkond.

Peame oluliseks, et Jõhvi kannaks regionaalse halduskeskuse rolli ja igakülgselt toetame avalike ülesannetega seotud asutuste toomist omavalitsuse territooriumile.

Seoses haldusreformi läbiviimisega Eesti Vabariigis ja Jõhvi maine parendamise eesmärgil leppime kokku nimetada Jõhvi vald tervikuna uuesti Jõhvi linnaks.

Koalitsioonileppe täitmisel eesmärgistame tagada omavalitsuse eelarve tasakaalu ja Euroopa Liidu ning Eesti riigi rahaliste võimaluste parimat kasutamist Jõhvi elanike elukvaliteedi tõstmiseks.

Koalitsioonileppe elluviimisel partnerid lähtuvad järgmistest ühistest põhiväärtustest:

  • Hoolivus iga Jõhvi elaniku vastu.
  • Juhtimise avatus ja õiguslik korrektsus.
  • Initsiatiivi ja uute ideede ning lahenduste julgustamine ja toetamine
  • Koalitsioonilepe on avatud ka teistele koalitsioonipartneritega liitujatele ja vajadusel on kirjalikult muudetav ja täiendatav.

1. ELUKESKKOND JA INFRASTRUKTUUR

Teede ja tänavate (kõnniteede) korrastamine riigi ja enda vahendite arvelt koostatud programmi alusel. (Teehoikukava koostamine).

Maapiirkondade infrastruktuuri, s.h. külateede vajalik korrastamine, valgustamine ning külade seltsielu toetamine.

Raudteejaama korrastamine või lammutamine ning ühise transporditerminali rajamine.

Kalmistu korrastamine (heakord, lillepaviljonide väljaehitamine, puhastusraie, kalmistuteede korrastamine, prügiveo korrastamine).

Teede ja tänavate (kõnniteede) vajaliku hoolduse ja heakorra tagamine.

Pargi etapiviisiline korrastamine.

Korraldame vähemalt 2 uue lasteväljaku rajamist.

Toetame korteriühistute parkimisalade korrastamist, vastavalt Jõhvi vallas kehtestatud korrale, s.h. asfalteerimise programmi jätkamist ja fassaadide renoveerimise jätkamist.

2. HARIDUS

Jõhvi põhikoolide õppekvaliteedi tõstmine ja arendustegevuste toetamine koostöös Jõhvi Gümnaasiumiga, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, Virumaa kolledžiga, Narva kolledžiga ja teiste haridusasutustega.

Jõhvi Vene Põhikooli renoveerimistööde lõpule viimine ja Jõhvi Põhikooli rekonstrueerimisvahendite taotlemine ning eduka tulemuse puhul elluviimine.

Jõhvi Lasteaedade rekonstrueerimistööde jätkamine, mänguväljakute vastavusse viimine ja uuendamine.

Aktiivne osalemine hariduskavade uuendamisel, IT ja teiste innovatiivsete rakenduste kasutamine ning õpilaste initsiatiivi ja ühiskondliku aktiivsuse toetamine.

3. SOTSIAALSED GARANTIID

Arendada ja tõsta sotsiaalsete asutuste, s.h. Jõhvi Hooldekeskuse teenuste kvaliteeti. Toetada SA Jõhvi Hooldekeskus elukeskkonna parendamist ja uuenduste sisseviimist.

Toetame vajaduspõhist tugiteenuse osutamist.

Toetame pensionäride ühenduste tegevust.

4. ETTEVÕTLUS JA PLANEERING

Toetada ettevõtjate algatusi uute töökohtade loomisel ja välja töötada ettevõtlust toetavad meetmed.

Kiirendada planeeringute bürokraatlikud protsessid, seades eesmärgiks menetlustähtaegade lühendamist.

Ühiselt välja töötada vastav tegevuskava uute investorite leidmiseks Jõhvi, rõhuasetusega innovatiivsetele ja kõrgepalgalistele töökohtadele.

Regulaarsete ümarlauakohtumiste korraldamine ettevõtjatega.

5. HUVIHARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

Tagame erinevate huvigruppide ja huvitegevuste arengut Jõhvi Noortekeskuses.

Toetame huviringide arengut Jõhvi vallas.

Noorte kaasamine parlamendi töösse (noorteparlament).

Teeme ühe huviringi omavalitsuse elanike lapsele tasuta kättesaadavaks.

6. KULTUUR JA SPORT

Toetame kultuuriürituste korraldamist ja rahvusseltside tegevusi.

Toetame spordihoone, multifunktsionaalse kergejõustiku ja kunstmuruga väljakute ehitamist.

Toetame Spordikeskuse ja spordiklubide tegevust, lähtudes laste mitmekülgsest arengust.

7. JUHTIMINE

Korrastame ja kaasajastame Jõhvi valla kodulehe.

Koalitsioonipartnerid otsustasid, et:

Linnavolikogus: Keskfraktsioon täidab volikogu esimehe koha, volikogu aseesimehe ja kolme komisjoni esimehe koha (spordikomisjon, haridus- ja noorsookomisjon, majandus- ja eelarvekomisjon).

Fraktsioon «Jõhvi Meie Kodu» täidab volikogu aseesimehe (tasuline) ja kolme komisjoni esimehe kohad (sotsiaalkomisjon, maaelukomisjon, kultuurikomisjon).

Linnavalitsuses: Keskfraktsioon täidab vallavanema ja ühe abivallavanema koha.

Fraktsioon «Jõhvi Meie Kodu» täidab kahe abivallavanema koha.

Revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile.

Martin Repinski,  

Keskfraktsiooni esimees                                  

Aleksei Naumkin,

fraktsiooni «Jõhvi - Meie Kodu» esimees

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles