E, 20.03.2023

14 volikogu liiget sõlmisid Kohtla-Järvel koostööleppe

Lisatud koostöölepe tekst
Põhjarannik
14 volikogu liiget sõlmisid Kohtla-Järvel koostööleppe
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kolmapäeva pärastlõunal sõlmitud koostööleppega ühinesid lisaks kümnele varasemale opositsioonisaadikutele neli volikogu liiget, kes kuulusid varem võimuliitu.
Kolmapäeva pärastlõunal sõlmitud koostööleppega ühinesid lisaks kümnele varasemale opositsioonisaadikutele neli volikogu liiget, kes kuulusid varem võimuliitu. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

14 Kohtla-Järve saadikut sõlmisid kolmapäeval koostööleppe, mis määrab nende ühise tegutsemise 25kohalises linnavolikogus. Samas ei kavatse volikogus enamust omavad saadikud esialgu tagandada vähemuse poolt ametisse kinnitatud Virve Linderi juhitavat linnavalitsust.

Leppe sõlmisid viis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja viis Keskerakonna saadikut. Lisaks neile ühinesid leppega Keskerakonna nimekirjast volikogusse valitud Anton Dijev, Zaur Abbassov ja Deniss Veršinin, kes läksid eelmisel aastal omadega tülli ja tegid oma fraktsiooni, ning Maria Merkulova valimisliidust Progress. Kõik need neli on ka kahtlusalused oktoobris vallandunud korruptsiooniskandaalis. Varem olid nad ka mitteametlikus võimuliidus koos Reformierakonna, valimisliitudega Restart Kohtla-Järve ja Progress.

Koostöölepe näeb muu hulgas ette teha volikogu liikmetele kohustuslikuks korruptsiooniteemaliste koolituste läbimine, et ära tunda ja seeläbi ennetada korruptiivseid toiminguid.

Leppele allakirjutanud kavatsevad teha linna tulude ja kulude sõltumatu analüüsi koos ettepanekutega kulude optimeerimiseks ja tulude suurendamiseks. Kulude vähendamiseks muudetakse linnavalitsuse ja hallatavate asutuste struktuuri.

Konkreetsetest asjadest lubatakse muu hulgas luua bussijaam Järve linnaosasse, jätkata mahajäetud hoonete lammutamist, ehitada kergliiklustee Vana-Ahtmest kuni Rausvere külani Alutaguse vallas, suurendada laste sünnitoetust ja ranitsatoetust. Samuti lubatakse tagada sujuv üleminek eestikeelsele õppele.

Nii sotside liider ja volikogu esimees Eduard Odinets kui keskerakondlaste juht Sergei Lopin on kinnitanud, et kui koostöö sujub, siis ei ole neil kavas umbusaldada Virve Linderi vähemusvalitsust, mis sai ametisse volikogus vastasleeri häältega.

Kohtla-Järve linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning leppega ühinenud Kohtla-Järve linnavolikogu teiste liikmete

KOOSTÖÖLEPE

Kohtla-Järve linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed ning leppega ühinenud teised Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed sõlmivad kokkuleppe koostöös ja ühises tegutsemises Kohtla-Järve linnavolikogus järgnevate põhimõtetega. Koostöölepe kaotab kehtivuse osapoolte vahel koalitsioonileppe sõlmimisel või ühe või teise fraktsiooni taganemisel leppest.

Linnajuhtimises:

• Otsustame leppe allkirjastanud poliitiliste jõudude tööjaotuse linnavolikogus kuni koalitsioonileppe sõlmimiseni konsensuslikult.

● Nimetame linnavolikogu majanduskomisjoni arengu- ja majanduskomisjoniks.

● Tagame linnavolikogu revisjonikomisjoni sõltumatuse, pakkudes esimehe positsiooni opositsiooni esindajale, kellele ei ole esitatud kuriteokahtlustust.

● Korraldame linna tulude ja kulude sõltumatu analüüsi koos ettepanekutega kulude optimeerimiseks ja tulude suurendamiseks. Viime kulude optimeerimiseks ellu struktuurimuutused linnavalitsuses ja hallatavates asutustes.

● Parandame linnavalitsuse teenuste kvaliteeti, tehes asjaajamist kiirelt, õiguspäraselt, ausalt ja läbipaistvalt.

● Piloteerime linnavalitsuse struktuuris mitme riigiasutuse eeskujul valdkondlike meeskondade juhtide süsteemi, vähendades abilinnapeade koormust ja suurendades vanemametnike vastutust.

● Parandame linnavalitsuse avalikku kommunikatsiooni ja elanike informeerimist.

● Seisame avaliku teabe ligipääsetavuse eest, sh tagame, et dokumentide asutusesiseseks kasutamiseks määramine toimuks vaid põhjendatud vajadusel vastavalt seadusele.

● Suurendame infotehnoloogia kasutuselevõttu linnajuhtimises.

● Muudame linna eelarve läbipaistvamaks ja linnakodanikele arusaadavamaks.

● Kaasame erinevad sihtrühmad linna arengukava jt strateegiliste dokumentide koostamisse ja muutmisse, samuti linnavolikogu komisjonidesse.

● Kehtestame nulltolerantsi korruptsiooni ja huvide konflikti suhtes, ei tee valimiskampaaniat linna rahaliste vahendite arvelt.

● Teeme volikogu liikmetele kohustuslikuks korruptsioonialaste koolituste läbimine, et ära tunda ja seeläbi ennetada korruptiivseid toiminguid. Loome volikogule ja linnavalitsusele huvide konflikti vältimise juhise.

● Linnavolikogu või linnavalitsuse poolt ametiise valitud või määratud ja kahtlustuse saanud isikute jätkamist vaatame üle kriminaalmenetluses süüdistuse esitamise korral.

● Võtame tööle sõltumatu siseaudiitori ning tagame riskianalüüsi põhise siseauditi läbiviimise ja tehtud soovituste elluviimise.

● Tagame hallatavate asutuste ja linna osalusega äriühingute juhtimise ning kontrollorganite liikmete ametisse nimetamise läbipaistvus ja kompetentsipõhisus. Hallatavate asutuste juhtide valikukomisjonidesse kaasame esindajad linnavolikogu vastava valdkonna komisjonidest.

● Analüüsime võimalusi võimu detsentraliseerimise eesmärgil linna erinevates osades esinduskogude institutsiooni loomiseks. Toetame linna erinevates osades asumiseltside teket ja tegevust.

Linna- ja elamumajanduses:

● Tõhustame koostööd riigiga tingimuste loomiseks Kohtla-Järve tehnopargi arendamiseks. ● Loome, sh koostöös kõrgharidusasutustega tingimused ettevõtluse elavdamiseks – toetame ettevõtlust arendavaid projekte, julgustame ettevõtjaid Kohtla-Järvele tulema, loome linnavolikogu juurde ettevõtjate ümarlaua.

● Korrastame korteriühistute toetamise süsteemi, toetame korteriühistuid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse jt taotluste koostamisel.

● Säilitame korteriühistute toetamise elamute, sh fassaadide kordategemisel, sisehoovide korrastamisel, sh parkimisprobleemide lahendamisel, ja lastele turvaliste mänguväljakute loomisel. Loome linnavolikogu juurde korteriühistute ümarlaua.

● Analüüsime detailplaneeringuid, parandamaks liikluse ja parkimise võimalusi Järve ja Ahtme linnaosas.

● Jätkame linna kasuks sundvalduste seadmist avalikus kasutuses olevatele korteriühistute sõidu- ja kõnniteedele, et neid linna vahenditest paremini korras hoida.

● Otsime võimalusi võimaldada noortele peredele munitsipaalmaad individuaalelamute ehitamiseks.

Linnakeskkonnas:

● Korrastame linna teede registri, milles märgime ka teede praeguse seisukorra ja remondivajaduse, ning koostame pikaajalise linnatänavate remondi kava, pakume korteriühistutele tuge teede korda tegemisel.

● Loome kaasaegse, multifunktsionaalse bussijaama Järve linnaossa.

● Jätkame linnapargi korrastamisega.

● Tõstame linna mainet, muudame linnaruumi atraktiivseks nii linnaelanikele kui külalistele. Toetame koristustalguid ja muid rahvaalgatusi, et linnakeskkond muutuks puhtamaks ja turvalisemaks. Loome linnas koerte jalutusväljakud.

● Jätkame mahajäetud hoonete lammutamist.

● Teeme analüüsi linnavalitsuse hoone edasise kasutamise osas ning vajadusel leiame uued sobivad tööruumid.

● Mitmekesistame võimalusi vabas õhus aja veetmiseks peredele, noortele ja vanemaealistele.

● Muudame linna erinevate osade vahel toimivat ühistranspordiühendust rohkem elanike vajadustele vastavaks. Taotleme teiste omavalitsuste territooriumi läbivate liinide maakonnaliinideks tunnustamist.

● Arendame kergliiklusteede võrgustikku, viime lõpuni kergliiklustee rajamise Ahtme linnaosast (Vana-Ahtmest) Rausvereni Alutaguse vallas.

● Muudame liikluslahendused koolide ümbruses turvaliseks.

Sotsiaalvaldkonnas:

● Laiendame ja mitmekesistame pakutavate sotsiaalteenuste ringi, lähenedes probleemidele juhtumipõhiselt, vajadusel koostöös kolmanda sektori ja naaberomavalitsustega, ning parandame puuetega inimeste informeerimist seoses nende õiguste ja võimalustega.

● Muudame kõik linna munitsipaalasutused ligipääsetavaks.

● Parandame linna sotsiaalmaja elanike elamistingimused.

● Teeme ohutuks ja elamisväärseks linna munitsipaalkorterid.

● Loome tingimused tekkeks ja toetame linnas tegutsevaid vabatahtlikke ühendusi, mis panustavad kogukonna turvalisusesse.

● Suurendame lapse sünnitoetust, ranitsatoetust, täisealise raske või sügava puudega lähedase hooldaja toetust ning sügava või raske puudega lapse hooldaja toetust.

● Loome süsteemi (asendus) hooldajate leidmiseks, sh toetame kaasaegsete IT-lahenduste rakendamist järelevalvet vajavate inimeste hooldamisel.

● Loome linnavolikogu juurde väärikate ümarlaua.

● Jätkame tervisliku eluviisi edendamist ja riskirühmadele suunatud ennetustöö arendamist.

Haridusvaldkonnas:

● Tõstame ja hoiame lasteaedade pedagoogilise magistrikraadiga ja kvalifikatsioonile vastavate pedagoogide tasu üldhariduskooli kvalifitseeritud õpetaja tasu tasemel.

● Püstitame koolipidajana realistlikud eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks linna haridusasutustes, seades esiplaanile õpilase arengu, ning motiveerime haridusasutusi tagama hariduse kvaliteeti.

● Toetame kodulähedase konkurentsivõimelise hariduse omandamise võimaldamist kõikidel haridusastmetel. Selleks teeme koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumi, IdaVirumaa haridusklastri ja haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool.

● Seame prioriteediks kõrge kvalifikatsiooniga õpetajate tööle kutsumise Kohtla-Järve haridusasutustesse, sh väljastpoolt Ida-Virumaad, selleks töötame välja ja rakendame motivatsioonipaketi, pakkudes sh kaasaegset ja atraktiivset elamispinda.

● Seame eesmärgiks koolilõpetajate vähemalt kolme keele (sh eesti ja vene) valdamise. Selleks laiendame põhikoolides valikut, pakkudes võimalust õppida eesti õppekeelega koolis, vene õppekeelega koolis (kuni vastava riikliku reformi elluviimiseni), tagades kvaliteetse eesti keele õppe, ning loome olemasolevate koolide baasil varajase keelekümbluse kooli, kui riiklik seadusandlus seda mudelit võimaldab.

● Aitame kaasa linna kõrgharidusõppe (sh õpetajakoolituse) võimaluste mitmekesistamisele ja populariseerimisele.

● Toetame elukestvat õpet kõikidele vanuserühmadele kaasates nii linna, regiooni kui kogu Eesti haridusasutusi.

● Jätkame Kohtla-Järve linna haridusstrateegia 2023-2035 koostamist ning alustame elluviimisega.

● Jätkame lasteaedade ja koolivõrgu optimeerimist.

● Tagame sujuva ülemineku eestikeelsele õppele.

● Koostöös riigiga pakume kvalifikatsioonile mittevastavatele õpetajatele ümber- ja täiendõppe võimalusi. 

Kultuuri- ja spordivaldkonnas:

● Tagame konkurentsivõimelist töötasu linna hallatavate kultuuriasutuste töötajatele.

● Kaalume linna kultuuriasutuste optimeerimist.

● Koostöös erasektoriga arendame Kaevurite ja Keemikute päeva tähistamise linna tähtpäevaks.

● Loome linnakodanike loomingulistele projektidele läbipaistva toetusmehhanismi.

● Toetame võimalusi spordiga tegelemiseks, sh vabas õhus.

● Toetame kõiki linnas elavaid lapsi spordi tegemisel.

● Jätkame eakate toetamist linna ujula külastamist soodustingimustel ning loome võimalused jõusaali külastamiseks.

● Koostöös riigiga kaasajastame linna raamatukogusid, kasutades riiklikku raamatukogude innovatsioonimeedet.

● Motiveerime linna spordiklubide treenereid tõstma kutsekvalifikatsiooni, tagades sellega riiklikku toetust töötasu maksmiseks.

Huvihariduses ja noorsootöös:

● Laiendame noortekeskuse tööd Järve linnaossa, korraldame linna noortele suvised õpilasmalevad.

● Moodustame linnavolikogu juurde noortevolikogu koos noorte esindusega kõigis volikogu komisjonides ja sõnaõigusega eelarve ning teiste õigusaktide arutamisel, tunnustame aktiivseid ja linnaellu panustavaid noori.

● Laiendame mobiilse noorsootöö võimalusi linna väiksemates osades.

● Mitmekesistame ja suurendame laste ja noorte huvitegevuse võimalusi, mitte vähendades selle rahastamist, ning loome andekate noorte toetusprogrammi.

● Motiveerime ja toetame haridusasutusi ning vabaühendusi kvaliteetse huvihariduse tagamisel ja mitmekesistamisel, sh seades prioriteediks eestikeelset huviharidust, kõikidele vanuserühmadele, sh täiskasvanutele rahvaülikooli koolitused.

Eduard Odinets, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel

Sergei Lopin, Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel 

Zaur Abbassov

Anton Dijev

Maria Merkulova

Deniss Veršinin

Märksõnad
Tagasi üles