L, 23.09.2023

Narva uus võimuliit kindlustab Katri Raigi linnavalitsuse püsimist

Põhjarannik
Facebook
Comments
Narva linnapea Katri Raik (vasakul) ja volikogu esimees Tatjana Stolfat.
Narva linnapea Katri Raik (vasakul) ja volikogu esimees Tatjana Stolfat. Foto: Ilja Smirnov

Katri Raigi valimisliit ja erakond Eesti 200 kaasasid Narva uude võimuliitu ka Keskerakonna, mille saadikud peaksid kindlustama Raigi linnavalitsuse püsimist, mis muutus küsitavaks pärast seda, kui mitmed saadikud lahkusid järgemööda varasemast liidust. 

Fraktsiooni Narva Tulevik (Katri Raigi valimisliit), fraktsiooni Kesk ja erakonna Eesti 200 koalitsioonil on 31liikmelises volikogus 20 kohta.

Sisuliselt moodustus uus valmisliit juba kuu aega tagasi, mil linnavoliku valis uueks esimeheks keskerakondlase Tatjana Stolfati. 

Kolmapäeval panid kolme poliitilise jõu esindjad oma allkirjad ka koalitsioonilepingule, mis keskendub eelkõige uutele töökohtadele, haridusele ja spordile, samuti linnakeskkonnale ja noorte enesearendamisevõimalustele Narvas.

Koalitsiooni prioriteet on Narva haigla uue aktiivravikorpuse loomine ja vanade hoonete rekonstrueerimine.

Üleminek roheenergiale on seadnud ohtu linna kõrgepalgalised töökohad Eesti Energias, seetõttu seab leping linnavalitsusele ülesande toetada neid ettevõtjaid, kes linnas tegutsevad, teha efektiivset koostööd nendega, kes on näidanud huvi Narva investeerida ja otsida ning leida uusi investeeringuid. Narva arvestab õiglase ülemineku fondi märkimisväärse toega.

Vananeva elanikkonnaga linn plaanib rajada uue hooldekodu ning tõsta oma sotisaaltöötajat palka. Samuti otsitakse võimalust esimese väärikate päevakeskuse rajamiseks.

Spordi valkdonnas keskendub koalitsioon ujumisvõimaluste laiendamisele, uue jalgpallihalli loomisele ja Äkkeküla spordikompleksi edasiarendamisele.

Samuti annab koalitsioonileping linnavalitsusele ülesande tegeleda linna põhidokumentide ja linnavalitsuse struktuuri uuendamisega. Kvalifikatsioonile vastavaid linnaametnikke ootab vastavalt lepingule ees palgatõus.

Volikogu esimehe Tatjana Stolfati sõnul on täna tööd alustaval koalitsioonil tahe ja jõud teha koostööd vähemalt kuni järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni oktoobris 2025.

Narva Linnavolikogu fraktsiooni Narva Tulevik, fraktsiooni Kesk ja Eesti 200 valimisnimekirja esindajate vaheline

KOALITSIOONILEPING

JUHTIMINE JA LINNAELANIKE KAASAMINE

Tööprotsesside kaardistamise alusel muudame Narva Linnavalitsuse struktuuri ning korraldame selle töö kaasaegsemaks ja tõhusamaks. Loome sisekontrolöri ametikoha.

Meie prioriteediks on linnaeelarvesse täiendavate vahendite kaasamine erinevatest fondidest, sealhulgas riiklikust tasandusfondist ja õiglase ülemineku fondist.

Erilist tähelepanu pöörame Narva positiivse maine loomisele ja selle arendamisele.

Tõstame kvalifikatsioonile vastavate linnaametnike ja linnavalitsuse teenistujate töötasusid.

Arendame välja ühtse linnaelanikega suhtlemise platvormi, et kaasata inimesi otsustusprotsessidesse. Koostame linnaelanike kaasamise kava ja viime selle ellu.

Vaatame funktsionaalsuse ja avatuse seisukohast üle linnavolikogu ja linnavalitsuse töö põhidokumendid (Narva linna põhimäärus, Narva Linnavolikogu töökord), mida pole aastaid uuendatud.

Korraldame korruptsiooniennetuse koolitusi nii linnaametnikele kui ka volikogu liikmetele.

Oluliste muudatuste tegemise korral panustame ennetavale selgitustööle linnaelanike hulgas.

Moodustame linna rahaliste vahendite efektiivsemaks kasutamiseks linnaeelarve töörühma, kuhu kuuluvad nii linnavolikogu kui ka linnavalitsuse esindajad.

ETTEVÕTLUS JA LINNAKESKKOND

Läbirääkimised investoritega uute kõrgepalgaliste töökohtade loomiseks on linnavalitsuse tegevuse prioriteet.

Loome koostöö linnavalitsuse ja ettevõtluse arengut nõustavate ja toetavate organisatsioonide vahel.

Prioriteet on varemete eemaldamine linnaruumist.

Algatame üürimajade ehitamise programmi.

Kasutame efektiivselt linnavara: koostame uue linnavara kasutamise korra ja muudame hooned energiatõhusaks.

Teeme korda linna tänavad, kõnniteed ja jalgrattateed - investeeringu summa ei ole väiksem kui 1,5 miljonit eurot aastas. Parima tulemuse saavutamiseks koostame kapitaalremondi 4-aastase plaani.

Koostame linna soojamajanduse kava. Teeme koostööd AS Enefit Poweri, AS Narva Soojusvõrgu ja teiste soojamajandusettevõtetega tagamaks seda, et kütte hind Narvas jääks Eesti madalaimaks.

Muudame linna ühistranspordisüsteemi kodanikele mugavaks ja säilitame soodustuste süsteemi.

Muudame linna lemmikloomasõbralikuks: rajame linna erinevatesse piirkondadesse koerte jalutusväljakud ning suurendame biojäätmete kottidega varustatud prügikastide arvu.

Taastame kodutute loomade abistamisega tegelevate vabatahtlike ühenduste ja mittetulundusühingute tegevuse iga-aastast toetamise.

Teeme Kadastiku karjääri ametlikuks perepuhkuse paigaks.

Jätkame kergliiklusteede võrgustiku arendamist.

Suurendame toetust korteri- ja aiandusühistutele.

Koostöös korteriühistutega viime ellu õuealade heakorrastamise programmi.

Jätkame linnaelanike kaasamist elukeskkonna parandamisse kodanikualgatuse programmi kaudu.

Loome väikeettevõtluse arendamiseks ühtse ruumi tänavakaubanduse korraldamiseks.

Jätkame lastele ja noortele pargi- ja mängualade arendamist.

Muudame parklate ehitusel õlikogujate paigaldamise nõudeid, et viia korteriühistute kulud miinimumini: enam kui 50 auto parkimiskohtadesse tuleb paigaldada õlikoguja.

HARIDUS

Narva kooli- ja koolieelse hariduse arengukava raames kavandame olemasoleva haridusvõrgu ümberkorraldamist vastavalt sündimusele ning laste ja noorte arvu prognoosile.

Jätkame Narva haridustaristu korrastamisega. Avame 2024. aasta esimesel poolel Kraavi tänava lasteaia ja 2024. aasta 1. septembril Kesklinna kooli. Koostöös riigiga rajame uue hoone Pähklimäe gümnaasiumile ja Paju koolile. Hoone projekteerimist alustame aastal 2024. Valmistame ette projekti uue lasteaia rajamiseks Kreenholmi rajoonis.

Viime läbi avalikud konkursid munitsipaalõppeasutuste juhtide ametikohtadele, kus praegu on ametis juhi kohusetäitjad.

Toetame riigi poliitikat, mille kohaselt koostatakse igale haridusasutusele oma üleminekukava eestikeelsele õppele ning toetame keelekümblusmeetoodika kasutamist ning vene keele kui emakeele säilitamist eraldi õppeainena.

Teeme koostööd ülikoolide ja kõrgkoolidega keskkoolijärgse hariduse arendamiseks Narvas. Toetame IT hariduse arengut Tartu Ülikooli Narva Kolledžis, meditsiiniõdede iga-aastast vastuvõttu Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppekohaga Narvas, samuti toetame FRONTEXi õppekeskuse rajamist Sisekaitseakadeemia juurde.

Jätame täiskasvanute kooli linna omandisse.

Töötame välja uue õpetajate töötasustamise korra kõikides haridusasutustes. Otsime täiendavaid vahendeid munitsipaalharidus-, kultuuri- ja sporditöötajate palkade tõstmiseks.

Säilitame lasteaedades ja huvikoolides soodustasud.

SOTSIAALSFÄÄR

Loome kaasaegse tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamise keskkonna.

Viime läbi kõikide sotsiaalteenuste analüüsi, mida osutab nii kohalik omavalitsus kui ka mittetulundusühingud, et selgitada välja nende kvaliteet ja kättesaadavus.

Vaatame üle ja vajaduse korral muudame sotsiaalteenustega seotud määrused ja korrad, et tagada erivajadustega lastele kvaliteetsed teenused. Vajadusel muudame tugiisiku määramise tingimusi.

Narva haigla arendamine on prioriteet, eesmärk on tagada kvaliteetse meditsiiniteenuse kättesaadavus haiglakompleksi rekonstrueerimise ja uue aktiivravi keskuse loomise kaudu. Avame haiglas logopeedia keskuse ja loome lastepsühhiaatri ametikoha.

Rajame pensionäridele päevakeskuse.

Koostöös linna meditsiiniasutustega arendame intervallhooldusteenust.

Koostame munitsipaalelamispinna ehitamise kava, et parandada elamistingimusi linna ühiselamutes, kasutades selleks Euroopa fondide vahendeid ja investoreid.

Teeme ööpäevaringse hooldusteenuse linnas kättesaadavamaks, ehitame veel ühe hooldekodu.

Tõstame sotsiaalvaldkonna töötajate töötasusid.

KULTUUR JA SPORT

Loome Euroopa kultuuripealinn Narva 2037 kontseptsiooni väljatöötamiseks töörühma. Osaleme aktiivselt programmis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024.

Teeme Gerassimovi pargist linnaelanike puhkeala.

Prioriteet on Kreenholmi kultuurikvartali sihtasutuse loomine ja selle arendamine koostöös erasektori ja riigiga.

Toetame rahvusvahelisi kultuuriüritusi Narvas.

Jätkame erinevate organisatsioonide (sh spordi- ja rahvuskultuuriühendused, loomade varjupaigad, aiandus- ja korteriühistud) toetamist.

Kehtestame Rüütli tänava põhjakülje detailplaneeringu ja otsime erainvesteeringuid uute hoonete rajamiseks. Toetame erinevaid projekte, mis tutvustavad vanalinna ja selle taaselustamise ideed. Eurorahade toetusel alustame Stockholmi väljaku ehituse II etapi rajamist.

Kaalume ujumisvõimaluste parandamist linnas, sealhulgas Narva Keeltelütseumis ja Kreenholmi koolis.

Tegeleme aktiivselt vahendite leidmisega uue mitmeotstarbelise spordihalli rajamiseks. Ehitame jalgpallihalli koos jooksurajaga ja taotleme riigilt 3 miljoni euro suurust toetust. Ehitame Äkkeküla puhkealale haldushoone.

Toetame noorsootööle keskenduvate organisatsioonide tegevust.

Loome eri linnaosades ruumid noorte mitteametlikuks suhtlemiseks.

Igor Andrejev, fraktsiooni Narva Tulevik nimel

Denis Larchenko, valimisnimekirja Eesti 200 esindaja

Tatjana Stolfat, fraktsiooni Kesk nimel

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles