R, 7.10.2022

Aidu tuulepargis viibimise keeld pikeneb kuni "ohu kõrvaldamiseni"

Põhjarannik
Aidu tuulepargis viibimise keeld pikeneb kuni "ohu kõrvaldamiseni"
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Politsei on tõkestanud pääsu Aidu tuuleparki juba nädal aega.
Politsei on tõkestanud pääsu Aidu tuuleparki juba nädal aega. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Politsei- ja piirivalveamet pikendas reedel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti  ja  ka kaitseministeeriumi palvel Aidu tuulepargis viibimise keeldu kuni ohu kõrvaldamiseni. 

Esmaspäeval taotles TTJA keeldu kuni asjaolude selginemiseni. Politsei nõustus esmaspäeval pikendama keeldu kuni 26. aprilli viimaste tundideni. 

Kaitseministeerium pöördus täna ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, milleks on riigi julgeoleku tagamine, Politsei-ja Piirivalveameti poole palvega kohaldada viibimiskeeldu Aidu tuulepargis kuni ohu kõrvaldamiseni objektil. 

„Rahuajal on vahetu oht seotud vajadusega omada õhuruumi puudutavat eelhoiatusinfot ning tagada meie ja liitlaste militaarlendude ohutus. Need lennud on otseselt seotud Eesti ja NATO idapiiri sõjalise kaitsmisega,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk. Kantsler lisas, et NATO on kehtestanud selged nõuded, kui kaugele ja millise suurusega objekte me peame õhus nägema. „Me peame neid täitma, sest siin toimuvad ka liitlaste lennuoperatsioonid, mille toimumiseks peame meie muuhulgas oma õhuseirevahenditega pakkuma neile toetust,“ ütles Prikk.

Teise olulise julgeolekuohuna lubatust suuremate tuulikute püstitamise puhul tõi kantsler Prikk välja signaalluurevõime vähenemise. „Me ei saa enam senises ulatuses meie riigikaitse jaoks vajalikku infot ja seega väheneb meie suutlikkus saada õigeaegselt aimu meie vastu kavandatavast sõjalistest tegevustest,“ lausus Prikk. Kantsler toonitas, et reservarmee mobiliseerimine võtab kauem aega kui alalise valmisolekuga üksuste rakendamine ja seetõttu on maksimaalselt varajase eelhoiatuse toimimine Eesti jaoks eluliselt oluline. Kristjan Prikk lisas, et küsimus võib olla mitte päevades, vaid tundides.

„Kolmandaks, me ei tohi lubada olukorda, kus peaksime saatma oma sõduri rindele ja ütlema talle, et me ei ole endises mahus võimelised ennustama, mis järgmistel tundidel saama hakkab ja millist tegevust ette valmistatakse,“ ütles Kristjan Prikk. Ta lisas, et ei saa panna ohtu tervete sõjaliste üksuste elusid, sest puudub õigeaegne info vastase manöövrite kohta.

Kaitseministeeriumi poolt on korduvalt juhitud tähelepanu sellele, et hetkel Aidusse rajatavad tuulikud ei vasta oma parameetritelt nendele tuulikutele, mille ministeerium 2012. aastal eelprojektis kooskõlastas.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) esitas 26. aprillil PPA-le ametiabi taotluse kehtestada Aidu tuulepargis uus viibimise keeld, mille PPA rahuldas ohu kõrvaldamiseni.

TTJA on teinud ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule. Kuna arendaja on tuulikute püstitamisega eiranud kõiki seaduslikke korraldusi, on oht juba realiseerunud. Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna arendajal puudub kehtiv ehitusluba.

Hoolimata arendaja ja kohaliku omavalitsuse väitest, on TTJA endiselt seisukohal, et 2013. aastal väljastatud ehitusload enam ei kehti ja seepärast ei saa neid ka kohtus vaidlustada. 2015. aastal antud ehitusload on seevastu kohtumäärusega peatatud.

Kohalik omavalitsus ehk Lüganuse vald on tõdenud oma haldusaktis, millega väljastati uued ehitusload 2015. aastal, et 2013. aastal väljastatud load kaotavad kehtivuse ja selle kohta tegi vallavalitsus muuhulgas ka 06.03.2015 ehitisregistris paranduskande. Sama on väitnud arendaja ise kohtuvaidluses. Sealjuures on ehitusload muuhulgas ka õigusvastased.

Et arendaja TTJA ettekirjutust ei täitnud ning ehitustegevus objektil jätkus, pöördus TTJA ametiabi palvega PPA poole ehitustegevuse peatamiseks läbi viibimiskeelu kohaldamise. Arendajale on pandud kohustus tagada objektil ohutus, kuid edasi ehitada ei tohi. TTJA poolt esitatud materjalidele tuginedes kehtestas PPA alates 19.04 kuni 22. aprillini Aidu tuulepargis viibimise keelu ning pikendas seda 26. aprillini. Täna otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta PPA viibimiskeeld kehtivaks.

26. aprillil esitas TTJA  PPAle uue ametiabi pöördumise. Kaitseministeeriumi hinnangul on oht juba realiseerunud ning eelhoiatussüsteemid ei saa töötada tõrgeteta. Seepärast on viibimiskeelu üheks põhjuseks ülekaalukas avalik huvi. Teiseks põhjuseks on riikliku järelevalve meetme kohaldamise tagamine. Kuivõrd arendaja on jätkanud ehitamist ka pärast ettekirjutust ja sunniraha, siis on TTJA-l alust arvata, et ehitustegevus jätkub niipea kui viibimiskeeld saab läbi.

Lisaks viis TTJA 24.04.2019 läbi tuulegeneraatorite kõrguse mõõdistamise, mille tulemusena selgus, et tuulegeneraatorid on planeeringutes ja ehituslubadega lubatust 35 m kõrgemad (kokku 220 m). Arvestades tuulikute ehitamise kiirust ja olulist kõrguse ületamist, on tekkinud kahtlus, et ehitamisel võib olla rikutud ehitustehnoloogilisi nõudeid. Nõuete eiramine võib tuua kaasa täiendava ohu tuulegeneraatori konstruktsioonile, mistõttu on vaja TTJA-l teha täiendavaid uurimustoiminguid.

Aidu tuulikuparki rajava OÜ Eleon Green juhatuse liige Andres Sõnajalg kirjutas täna Postimehes, et on valmis riigiga igakülgset koostööd tegema, kuid küsis, kas seda on ka riik? 

"Kui tõesti on viimasel paaril aastal ühtäkki avastatud, et just see Eesti tehnoloogiaga tuulikutega tuulepark ainsana kahjustaks märkimisväärselt riigi julgeolekuhuve – mida meie ei usu, sest rahvusvahelistelt ekspertidelt tellitud uuring seda ei kinnita – siis olgu, erinevalt ametnikest oleme valmis päriselt vastu tulema. Oleme valmis püstitama ülejäänud tuulikud ka asendusmaale ja maksma selle eest iga kuu täpselt samasugust hoonestusõigustasu nagu praegu Aidus," kirjutas Andres Sõnajalg, kes märkis, et  hetkel on ainsaks sobivaks alaks Tootsi tuulepark Pärnumaal, mis on aga ära antud Eesti Energiale. 

Märksõnad
Tagasi üles