Õiguskantsler: Lüganuse sundühendamine ei ole põhiseadusega vastuolus

Lõpliku otsuse, kus Lüganuse vald pärast valimisi algab ja lõpeb, teeb riigikohus tuleval nädalal.

FOTO: Peeter Lilleväli

Õiguskantsler Ülle Madise vastas riigikohtu päringule, et kuigi Lüganuse valla Kiviõli linna ja Sonda vallaga sundühendamise määruses esineb mõningaid puudusi, ei ole need piisava kaaluga selleks, et pidada sundühendamist põhiseadusega vastuolus olevaks. 

Õiguskantsler sedastas, et sundühendamisel on tegemist kohalike omavalitsuste põhiseaduslike tagatiste väga intensiivse riivega, kuna selle tulemusel lõpeb omavalitsusüksuse õigussubjektsus ja sellest tulenevalt ka enesekorraldusõigus.

Enesekorraldusõigust riivab asjaolu, et Lüganuse vallale ei jäänud pärast sundühendamismääruse avalikustamist aega ise otsustada valimistega seotud ning haldusreformi seaduses nimetatud küsimusi (ühendatavad omavalitsused lepivad kokku moodustatava omavalitsuse nime, liigi ja sümboolika ning haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise). Omavalitsustelt ei saanud mõistlikult oodata nende otsuste langetamist enne sundühendamise otsustamist vabariigi valitsuse poolt; iseäranis ei saanud seda oodata omavalitsuselt, kes valitsuse ettepanekule vastu vaidles ja võis loota, et valitsus jätab esitatud vastuargumentidele tuginedes omavalitsuse sundühendamata.

Tähtajad ebapiisavad 

Õiguskantsler märkis, et riigikogu on pidanud oluliseks, et tähtajad oleksid piisavad selleks, et kohalik omavalitsus saaks teostada enesekorraldusõigust. Seda arvestades olnuks vabariigi valitsusel kohane otsustada sundühendamised aegsasti enne tähtaega, õigupoolest tulnuks seaduses vabariigi valitsusele antud tähtaeg − 15. juuli − kehtestada oluliselt varasemana või lükata edasi omavalitsustele otsuste ja kokkulepete tegemiseks antud tähtaega 15. juunil.

Vabariigi valitsus võttis sundühendamismääruse vastu 22. juunil. Kuna see toimus pärast kohalikule omavalitsusele antud tähtaega, ei olnud Lüganuse vallal võimalust asjakohastes küsimustes teiste sundühendatavate omavalitsustega kokku leppida.

Riigikohus on leidnud, et maavanema poolt vaid ühe valimisringkonna moodustamine pärast haldusterritoriaalse korralduse  jõustumist kokku tuleva volikogu valimisteks võib mõjutada valimistulemusi ja esindatust volikogus näiteks nn ääreala elanike kahjuks. Õiguskantsleri hinnangul ei ole aga põhjust eeldada, et ainult ühe ringkonna moodustamisest kaotavad just väiksema omavalitsuse elanikud: kui nende valimisaktiivsus on kõrgem (selle võib tingida näiteks ääremaaks jäämise hirm), võib nende esindatus volikogus olla koguni suhteliselt suurem. Samuti ei saa eeldada, et teiste omavalitsustega läbirääkimisi pidades oleks väikestel omavalitsustel õnnestunud endale valimisteks soodsamad tingimused välja rääkida.

Õiguskantsler ei nõustunud Lüganuse valla taotluses esitatud seisukohaga, et sundühendamisel peaks olema ühtviisi positiivne mõju kõigile omavahel ühendatavatele omavalitsustele. Piisavalt haldussuutliku omavalitsuse sundühendamine võib olla vajalik üksnes mõne teise omavalitsuse piisava haldussuutlikkuse tagamiseks ning paratamatult võib see vähemalt esialgu tuua esimese jaoks kaasa languse. Halvemas olukorras olijate aitamiseks on mõningane ühtlustamine vajalik ning isegi põhiseaduslikult nõutav.

Loksa linna näide

Lüganuse vald pidas oma taotluses Loksa linna Kuusalu vallaga sundühendamata jätmise pinnalt Lüganuse valla sundühendamise otsust meelevaldseks, väiteks, et vabariigi valitsus ei kohtle omavalitsusi võrdselt. Õiguskantsler nõustus, et Loksa linna sundühendamata jätmine võimaldab kahtluse alla seada vabariigi valitsuse järjekindluse ning tekitab kahtluse kaalutlusõiguse võimalikust kuritarvitamisest poliitilistel põhjustel. Sellest iseenesest ei tulene aga, et teiste omavalitsuste sundühendamised on põhiseadusega vastuolus.

Õiguskantsler sedastas, et kuigi sundühendamismääruses esineb mõningaid puudusi, ei ole need piisava kaaluga selleks, et pidada sundühendamist põhiseadusega vastuolus olevaks.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on andnud teada, et arutab vallavolikogude kaebusi sundliitmist puudutavate valitsuse määruste kohta kirjalikus menetluses 5. ja 12. septembril.

Tagasi üles
Back