Põhjaranniku kasutustingimused

Põhjarannik
Copy

Head kliendisuhted on meile tähtsad. Soovime pakkuda oma lugejatele usaldusväärset ja meeldejäävat kogemust.

Sellel veebilehel saate tutvuda meie kasutustingimustega, milles on kirjas tellimist, veebilehtede kasutamist, kommenteerimist, vihjamist ja materjalide jagamist puudutavad olulised kokkulepped.

Palume Teil enne tellimist ja veebilehtede kasutamist tingimustega tutvuda.

Kasutustingimused

1. Mõisted

OÜ Põhjaranniku Kirjastus OÜ – äriühing OÜ Põhjaranniku Kirjastus, registrikood 14710596, asukoht Keskväljak 4, Jõhvi 41531.

Põhjarannik (Severnoje Poberežje) – väljaanne ja kaubamärk, mis kuulub ettevõttele OÜ Põhjaranniku Kirjastus. Toimetuse telefon 335 4444 ja e-post info@pohjarannik.ee.

Tellija - eraisik või juriidiline isik, kes on vormistanud Põhjaranniku väljaande tellimuse ja/või tellinud uudiskirja.

Tellimus – Põhjaranniku ja tellija vahel sõlmitud ostu-müügileping, mille sisuks on paber- ja/või digitoote tellimine.

Kasutaja – Põhjaranniku veebikeskkonna kasutaja ja/või väljaande tellija.

Kasutajakonto - kasutajakonto Põhjaranniku portaali jaoks.

Väljaanne – Põhjaranniku poolt välja antav pabertoode või digitoode.

Pabertoode - väljaanne, mille sisu on kättesaadav paberkandjal koos regulaarselt kättesaadavaks tehtavate päeva-, nädala- või muude kokkuvõtetega.

Digitoode - väljaanne, mille sisu on kättesaadav digitaalselt koos regulaarselt kättesaadavaks tehtavate päeva-, nädala- või muude kokkuvõtetega.

Kuulutus – Põhjaranniku paberajalehes ilmuv kuulutus.

Kokkuvõtted - digitoote ja pabertoote osa, millega Põhjarannik loob enda meediasisust tellijatele kokkuvõtted, võimaldamaks uudiste ja muu sisu kiire ja asjakohase kättesaadavuse. Kokkuvõtteid võidakse teha kättesaadavaks tellija avaldatud posti- või e-posti aadressile. Kui Tellija ei soovi kokkuvõtteid, palume ühendust võtta Põhjarannikuga.

Üldtingimused - käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks ja väljaannete tellimiseks.

2. Üldtingimuste täitmine ja muudatuste tegemine

2.1 Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.

2.2 Põhjarannikul on õigus üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muudatus rakendub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest Põhjaranniku veebikeskkonnas.

2.3 Põhjarannikul on õigus muuta mõistliku etteteatamise ajaga tellimuse hinda. Hinnamuudatusest teavitatakse tellijaid erinevate kanalite kaudu: paberkandjal ajalehes, e-kirja, SMS-sõnumiga. Tellimuste hinnamuutused jõustuvad järgmise tellimisperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

2.4 Põhjarannikul on õigus peatada või lõpetada väljaande osaline või täielik kirjastamine. Juhul, kui Põhjarannik otsustab peatada või lõpetada väljaande kirjastamise, tagastatakse tellijale tasutud ettemaks.

2.5 Põhjarannik ei taga tellimuse täitmist ja võib tellimuse peatada või lõpetada juhul, kui:

tellija esitatud andmed on valed ja/või ebatäpsed;

tellija postkast ei vasta punktis 6.1 toodud nõuetele;

tellija ei tasu tellimuse eest kokkulepitud summat maksetähtajaks;

tellija rikub teisi üldtingimuste nõudeid.

3. Digitoote tellimine

3.1 Digitoodete tasulisele sisule ligipääs antakse kasutajakonto kaudu vahetult pärast tellimuse eest tasumist ja/või tellimuse alguseks määratud kuupäevast. Kasutajakonto loomise ja kasutamise kohta loe täpsemalt punktist 4.

3.2 Püsimaksega tellimus pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi lõpus, v.a juhul, kui tellija tühistab tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu. Uue tellimisperioodi pikkus ja makse tingimused võetakse eelmiselt tellimisperioodilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

3.3 Püsimaksega tellimusel, mille tellimisperioodiks on üks (1) kuu, on võimalik vahetada paketti ilma tellimust lõpetamata. Vahetades paketi kõrgema hinnaga paketi vastu, toimub paketivahetus kohe, kuid hind muutub järgmisel maksekuupäeval.

3.4 Püsimaksega tellimust on võimalik tühistada kasutajakontolt „Minu tellimused“ alt või klienditoe kaudu. Tellimuse tühistamisel kestab tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ettemaksu ei tagastata.

3.5 Saadetel/sarjadel võivad olla geograafilised näitamisõiguse piirangud, mis tähendab, et saate/sarja tootja on andnud õiguse näidata seda vaid Eesti territooriumil. Geograafilised piirangud laienevad ka tellijatele.

3.6 Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, 14päevane taganemisõigus ei kehti.

3.7 Tellimuse tähtaja saabumisel edastab Põhjarannik tellijale uue arve/müügipakkumise, võimaldamaks tellijal tellimust mugavalt jätkata. Kui tellija on avaldanud soovi pakkumisi mitte saada, siis uut pakkumist ei saadeta.

3.8 Digitaalsetes rakendustes pakutavate tellimuste müük toimub iOS operatsioonisüsteemiga seadmetel App Store teenuse kaudu ja Androidi operatsioonisüsteemiga seadmetel Google Play Store teenuse kaudu ning sellest tulenevalt rakenduvad nimetatud tehingutele App Store'i või Google Play Store'i kasutustingimused ja neist tulenevad nõuded.

4. Kasutajakonto

4.1 Põhjaranniku veebikeskkonna kasutajaks registreerumisel tuleb määrata kasutajanimi (e-posti aadress) ja parool.

4.2 Kasutajanimeks olev e-posti aadress peab olema tegelikus kasutuses, et oleks võimalik edastada olulisi teateid.

4.3 Kasutajanimi ja parool on konfidentsiaalne teave, mida ei tohi kolmandatele isikutele edastada.

4.4 Kasutajal on õigus kasutada digitooteid üksnes isikliku kasutajanime ja parooliga.

4.5 Põhjarannikul on õigus nõuda üldtingimuste rikkumise tuvastamisel kasutajakonto parooli muutmist, piirata digitoodetele ligipääsu ja/või lõpetada tellimus.

5. Digitoodete ja rakenduste kättesaadavus

5.1 Põhjarannik püüab tagada oma digitoodete rakenduste hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

5.2 Põhjarannik jätab endale õiguse igal ajal peatada oma digitoodete ja rakenduste kättesaadavus tehnilistel või muudel põhjustel, teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole Põhjarannik mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust tellimustasu tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks, välja arvatud juhtudel, kus häired on Põhjaranniku tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

5.3 Põhjarannik ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida Põhjaranniku digitoodete ja rakenduste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta Põhjarannik digitoodete ja rakendustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

5.4 Põhjarannikul on õigus teenuste parendamise eesmärgil veebikeskkonna kasutajate tegevust analüüsida, võttes peamiselt arvesse kasutajate varasemat teenuse tarbimise ajalugu.

6. Pabertoodete tellimine

6.1 Tellimuse kättetoimetamiseks peab tellija tagama:

turvalise, väljaande mõõtmetele vastava, ligipääsetava ning tellija postkastina identifitseeritavat postkasti, mille ava minimaalsed mõõtmed on 230 x 20 mm (pikkus, laius);

talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.

6.2 Tellimust on võimalik ümber adresseerida Eesti Vabariigi piires. Vastav soov tuleb esitada Põhjaranniku klienditoele veebiaadressil tellimine@pohjarannik.ee. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

6.3 Püsimaksega tellimus pikeneb automaatselt kuni 10 kalendripäeva enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui tellimus on lõpetatud.

6.4 Uue tellimisperioodi pikkus ja makse tingimused võetakse eelmiselt tellimisperioodilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille tingimused on eraldi määratud.

6.5 E-arve püsimakse lepingu korral võib tellijale esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi tellimuse tasu:

esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud tellimuse hind möödunud perioodi eest;

teise perioodi makse on jooksva perioodi tellimuse hind;

kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.

6.6 Püsimaksega tellimust saab tühistada klienditoe kaudu. E-arve püsimakse lepingut saab tühistada ka pangakontoris või internetipangas.

6.7 Püsimaksega tellimuse tühistamisel kestab tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni ja ettemaksu ei tagastata.

6.8 Lepingute puhul, mille esemeks on ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, 14-päevane taganemisõigus ei kehti (v.a. selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule).

7. Kuulutused

7.1 Kuulutuste avaldamisel lähtume reklaami- ja teistest seadustest ning kuulutaja kohustub järgima kõiki seadustest tulenevaid nõudeid (sealhulgas teiste isikute õigusi), lähtuma Põhjaranniku üldtingimustest. Kuulutaja vastutab kuulutusega seonduvate nõuete, kulu ja kahju eest, mis tekib OÜle Põhjarannik Kirjastus või teistele isikutele.

7.2 Toimetus jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.

7.3 Pretensioone saab esitada 7 päeva jooksul kuulutuse ilmumise päevast.

7.4 Tellitud ja tasutud kuulutused ei kuulu teenuse iseloomust sõltuvalt tagastamisele. Kuulutuse tühistamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus e-postile info@pohjarannik.ee, kuhu märkida tellimuses välja tootud tellija nimi ja kuulutuse ilmumise kuupäev, minimaalselt kaks tööpäeva enne kuulutuse avaldamist

7.5 Kõik Põhjarannikule esitatud kuulutustega seotud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

8. Pretensioonid

8.1 Kasutajal on õigus väljaannet või selle kättetoimetamist puudutavad pretensioonid esitada Põhjarannikule 1 kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

8.2 Kõik Põhjarannikule esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

8.3 Põhjarannik kohustub kasutaja pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on kasutajast mittesõltuvad.

9. Uudiskirjad

9.1 Uudiskiri on tellijale iga päev, kord nädalas, kord kuus või harvemini saadetav e-kiri, mis sisaldab postimees.ee ja selle all domeenide uudiseid.

9.2 Põhjaranniku uudiskirjadega liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb kasutajal sisestada veebilehel enda e-posti aadress.

9.3 Põhjarannik (OÜ Põhjaranniku Kirjastus) kui isikuandmete vastutav töötleja võib edastada uudiskirja tellija e-posti aadressi turunduses tegutsevale kolmandale isikule kui tellija isikuandmete volitatud töötlejale, kes edastab tellijatele uudiskirju Põhjaranniku nimel ja eest.

9.4 Uudiskirjadega liitumisel annab tellija Põhjarannikule tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.

9.5 Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil „LAHKUN NIMEKIRJAST“. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiskirja edasi enam ei saadeta.

9.6 Uudiskirjade edastamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta info@pohjarannik.ee.

10. Kommenteerimine

10.1 Põhjarannik lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

kommenteerimiskeskkonnast kustutatakse kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;

heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest;

kohtu või muu menetlusorgani nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on salvestatud heale tavale mittevastava kommentaari kohta;

samuti võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrite rakendamine, varem reeglite vastu eksinud kasutajate IP-aadresside blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

10.2 Edastades ainult oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni Põhjaranniku veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka Põhjaranniku paberkandjal väljaandele.

10.3 Põhjaranniku veebikeskkonnas saavad kommenteerida kehtivat digitellimust omavad kasutajad, kes on vastava kasutajakontoga sisse logitud. Kommenteerimiseks peab kasutaja avaldama oma ees- ja perekonnanime.

10.4 Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa, töötlemaks isikuandmeid, millest ilmneb rassiline, või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

10.5 Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa oma ees- ja perekonnanime avalikustamiseks koos kommentaariga.

10.6 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Põhjaranniku veebiaadressi vahendusel, ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

10.7 Põhjarannik tagab kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatuse, v.a punktis 10.5 viidatud isikuandmed ja juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik Põhjaranniku juriidilise kohustuse täitmiseks, ning juhul, kui kommentaator on andnud Põhjarannikule nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

11. Vihje edastamine

11.1 Kasutajad võivad edastada Põhjarannikule vihjeid huvipakkuvate või murettekitavate sündmuste ning teemade kohta. Vihjete edastamisel tuleb silmas pidada:

vihje edastamisega on andnud õiguse materjal avaldada;

piltide ja videote edastamisel kinnitab vihjaja, et tegemist on tema tehtud pildi-/videomaterjaliga;

edastades vihje Põhjarannikule veebikeskkonna vahendusel või meili teel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka Põhjaranniku paberkandjal väljaandele;

vihje edastamisega nõustub vihjaja enda IP aadressi töötlemisega Põhjaranniku (OÜ Põhjaranniku Kirjastus) ja Postimees Grupp AS-i poolt, kes tagab domeeni pohjarannik/postimees.ee tehnilise toimivuse.

11.2 Vihje edastamisel on vihjajal võimalus lisada enda kontaktandmed (nimi, kontakttelefon, e-posti aadress), andmete lisamisel nõustub vihjaja oma isikuandmete töötlemisega Põhjaranniku poolt.

11.3 Vihje avaldamisega on vihjaja andnud loa töödelda isikuandmeid, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

11.4 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse Põhjarannikule veebiaadressi vahendusel, ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

11.5 Põhjarannik tagab vihjajate isikuandmete salastatuse, v.a juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik OÜ Põhjaranniku Kirjastus juriidilise kohustuse täitmiseks, ning juhul, kui vihjaja on andnud Põhjarannikule nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

12. Materjalide kasutamine

12.1 Põhjaranniku materjalide kasutamisel tuleb austada Põhjaranniku ja selle ajakirjanike autoriõigust artiklitele ja muudele materjalidele. Seda sõltumata sellest, kas materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehtede või muude meediate vahendusel.

12.2 Materjalide kasutamisel kehtivad teose vaba kasutamise õiguslikud reeglid ja põhimõtted. Eeskätt on lubatud artiklite refereerimine õigusaktides sätestatud alustel, korras ja mahus. Iga artikli refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimist ka link refereeritavale materjalile. Artiklit on lubatud üldjuhul refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem kui originaalteksti sissejuhatav lause. Refereeritud materjali järele tuleb lisada internetis täpne viide Põhjaranniku originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täisteksti loe Põhjaranniku veebilehelt», mis on klikitav ning suunab otse Põhjaranniku materjalile, mida kasutati. Eeltoodud nõuded kehtivad juhul, kui pole lepitud kokku teisiti.

12.3 Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma Põhjaranniku kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas, kuid mitte ainult, sotsiaalmeedias. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

12.4 Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mis tahes kommertseesmärgil, on võimalik Põhjaranniku kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud Põhjarannikuga litsentsileping. Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Põhjaranniku toimetuse poole.

12.5 Käesolevas osas toodud materjalide kasutamise ja refereerimise tingimuste rikkumisel on Põhjarannikul õigus küsida tasu järgneva hinnakirja alusel:

ühekordne õigusvastane materjalide kasutamine - 300 € (lisandub käibemaks)

korduv (kaks või enam) õigusvastane materjalide kasutamine - 500 € iga korra eest (lisandub käibemaks)

Copy
Tagasi üles