Iisaku valda uut liivakarjääri ei tule

Ammendamata karjääre on Iisaku vallas mitmeid; millal neis ükskord töö lõpeb ja looduslik ilme taastatakse, ei oska keegi ennustada.

FOTO: HEINAR JUUSE

Ringkonnakohus jättis jõusse Iisaku vallavolikogu otsuse mitte nõustuda liivakarjääri rajamisega Jõuga järvede lähistele.

2011. aasta algul taotles OÜ Suuremäe Karjäär keskkonnaametilt kaevandamisluba Kõnnu liivamaardlas, et tarnida sealt ehitus- ja täiteliiva ASile TREF.

Keskkonnaamet küsis asja kohta Iisaku valla arvamust. Vallavolikogu ei pidanud uue karjääri avamist vajalikuks ega mõistlikuks. Esiteks on vallas juba niigi kuus liivakarjääri, teiseks võib Kõnnu karjääri avamine mõjutada lähedal asuvat Kivinõmme maastikukaitseala ning Jõuga järvi.

Arendaja polnud valla seisukohaga päri ja kaebas volikogu otsuse halduskohtusse, mis kohustas valda otsust uuesti üle vaatama.

Halduskohus valla poolel

Mullu mais keeldus Iisaku vallavolikogu teist korda karjääri avamisele nõusolekut andmast.

Põhjenduseks toodi, et kavandatav kaevandamine põhjustab piirkonnas looduse ja maastiku rikkumise vähemalt 15 aastaks, et liiva vedu võib tekitada tolmu ning kaevandamine häiriks Jõuga küla elanike elukeskkonda.

Suuremäe Karjääri seisukoht oli, et karjääriala jääb valla turismiobjektidest eemale ega ole loodusliku alana turistidele atraktiivne. Arendaja leidis, et kuna karjäär jääb Jõuga külast kolme kilomeetri kaugusele ning ka väljaveotee külast ei möödu, ei mõjuta kaevandamine külaelanikke. Kuna kaevandamine toimuks põhjaveekihist ülalpool, ei mõjutaks see lähikonna veekogusid.

Halduskohus ei pidanud arendaja põhjendusi piisavaks, märkides, et peale müra kaasneb kaevandamisega muidki mõjusid, nagu veokite heitgaasid ja maapinna vibratsioon, ning et 200meetrine vahemaa kavandatava karjääri ja Kivinõmme maastikukaitseala vahel ei välista kaitseala mõjutamist. Kohus leidis, et nimetatud juhul kaalub avalik huvi üles kaebaja erahuvid.

Riigil huvi puudub

Suuremäe Karjäär pidas kohtuotsust ettevõtlusvabadust riivavaks ning kaebas selle ringkonnakohtusse. Kohtule esitatud selgitustes leidis arendaja, et karjääriala maal pole eraldi kaitsmist väärivat elukeskkonda ning kaitsealuseid alasid kaevandamine ei mõjuta. Samuti viitas arendaja avalikule huvile karjääri rajamise vastu, kuna kohalik omavalitsus saaks siis ressursimaksu ja kohalikud elanikud tööd.

Iisaku vallavolikogu toonitas, et kavandatav tegevus toimuks ürgloodusega alal, iga kaevandamine aga muudab jäädavalt selle piirkonna loodust ning võib mõjutada ka külgnevaid alasid. Arendaja väidet töökohtadest vallaelanikele nimetas vallavolikogu paljusõnaliseks, ressursimaks aga ei kaaluks üles võimalikku kahju keskkonnale.

Keskkonnaamet, kes kohaliku tähtsusega maardlas kaevandamisloa välja annab või sellest keeldub, palus kohtul Suuremäe Karjääri kaebuse rahuldamata jätta. Põhjenduseks toodi, et Iisaku valla territooriumil on juba kuus karjääri ning riigil puudub uue karjääri avamiseks huvi, kuna Ida-Virumaa vajadused ehitus- ja täiteliivaga on tagatud.

Ringkonnakohus jättis Suuremäe Karjääri kaebuse rahuldamata; otsus jõustus aprilli lõpupäevil.

Pole õige koht

Iisaku vallavolikogu liige Annely Oone, kes Kõnnu karjääri puudutavate otsuste tegemise ajal oli volikogu esimees, meenutas, et kaevandamisega mitte nõustumise otsused tegi volikogu üsna üksmeelselt.

"Ühel korral osalesid istungil ka arendaja esindajad ja saime neilt oma küsimustele kohapeal vastused, aga üsna kiiresti sai selgeks, et nende ärilised eesmärgid meile ei sobi. Ka Jõuga küla elanikud olid karjääri vastu."

Oone toonitas, et kaevandamisloa andmise otsustab ikkagi keskkonnaamet, mitte vald - viimaselt küsitakse üksnes arvamust.

"Me ei ütle, et Iisaku vallas üldse kusagil kaevandada ei tohi, lihtsalt see koht ei ole päris õige. Pealegi on meil mitu ammendamata liivakarjääri, nii et uue järele pole ju vajadust. Looduskeskkond ja valla elanikud on meile number üks; on hea meel, et kohus meie argumente põhjendatuks pidas."

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles