Maria Kullamägi: milliseid infokanaleid kasutavad vene keelt kõnelevad gümnaasiuminoored?

Maria Kullamägi. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kuidas jõuab informatsioon vene keelt kõnelevate noorteni, kes on varsti lõpetamas kooli ja alustamas iseseisvat elu? 

Nad on nn Z-põlvkonna esindajad, kes on üles kasvanud aina kiirenevas muutuvas ja digiteerunud maailmas ning võrreldes vanemate põlvkondadega eristab neid digitaalne elustiil. Nad on Eesti Vabariigi elanikud, kes on samal ajal seotud vähemalt kahe kultuuriruumiga. Nad võivad samastada end erinevate kultuuriliste või ühiskondlike gruppidega, nende etnilis-kultuurilist identiteeti mõjutavad paljud tegurid, näiteks perekondlik taust, elukoht, kool, keeleoskus, tutvusringkond jne. 

Tänapäeva Eesti vene noorte identiteedi, maailmapildi ja väärtuste kujunemist mõjutavad kokku neli meediaruumi: kohalik eesti- ja venekeelne meedia, Venemaa meedia, globaalne meedia ning lisaks uus meedia, mis ühendab neid kõiki. 

Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskuse analüütikute 2018. aastal korraldatud laiaulatuslikust Harjumaa ja Ida-Virumaa vene keelt kõnelevate noorte uuringu tulemustest selgub, et noored usaldavad kõige rohkem vanemaid ja perekonda, sõpru ja tuttavad ning kooli ja õpetajaid. Seejärel aga veebiväljaandeid ja sotsiaalvõrgustikus VKontakte avaldatud informatsiooni. Usaldus raadio, TV ja trükimeedia vastu on suurem kui usaldus maailmas väga populaarse sotsiaalmeediavõrgustiku Facebook vastu.

Noorte meediatarbimine erineb ka sooliselt ja geograafiliselt ning 2017. aastal läbi viidud Eesti integratsiooni monitooringu (EIM 2017) andmetest selgub, et kanali valikut mõjutab oluliselt ka eesti keele oskus.  41% üle 15aastastest teistest rahvustest Eesti elanikest peab end aktiivseks eesti keele oskajaks, passiivse keeleoskusega on pooled ning üldse ei oska eesti keelt kümnendik neist. Eesti keele oskus paraneb aja jooksul. Siiski olenemata eesti keele tasemest ja oskustest on eelistatuimaks info saamise keeleks siiski vene keel ning kui peaks valima kahe keele vahel, valiks noored pigem vene ja inglise keele. 

Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhtimise õppekava õppeaine "Kommunikatsioon erinevate auditooriumitega" raames läbiviidud küsitlus, kus osales ligi 100 Ida-Virumaa vene keelt kõnelevat noort, näitas samuti, et kõige populaarsem meediakanal noorte seas on venekeelne sotsiaalmeediavõrgustik VKontakte, mis on paljudele ka põhikanal nii isiklikuks suhtlemiseks kui ka uudiste lugemiseks ja informatsiooni saamiseks ning oma informatsiooni jagamiseks. 

Selgus, et Facebook ei ole vene noorte seas laialdaselt kasutuses, kuid siiski kasutab seda iga päev 18% vastanutest. See on noorte arvates hea infoallikas sündmuste ja ürituste kohta. Facebooki kasutatakse ka suhtlemiseks vanemate ja sugulastega ning registreerumiseks erinevates äppides. 

MARIA KULLAMÄGI, Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistrant 

Tagasi üles
Back