Jõhvi abivallavanem: Pargi keskuse ehitusluba võib olla õigusvastane

Novembri lõpus uksed avanud Pargi keskusele on Jõhvi vallavalitsus väljastanud vaid osakasutusloa, mis kehtib järgmise aasta aprilli lõpuni.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Jõhvi abivallvanem Natalja Abel kirjutab, et vallavalitsus  väljastas sel teisipäeval novembri lõpus avatud Pargi keskusele vaid osakasutusloa, kuna menetluses on tekkinud põhjendatud kahtlus, et projekteerimistingimused ja ehitusluba võivad olla õigusvastased ning olla vastuolus avaliku huviga.

Kommenteerides „Jõhvi Pargi keskuse” kasutusloaga seos tekkinud olukorda tahaks pöörata tähelepanu sellele, et Jõhvi Vallavalitsus kui pädev asutus vastutab õiguspäraste toimingute eest ning sellest tulenevalt analüüsib olukorda tervikuna.

See ei ole saladus, et Jõhvi Vallavalitsuse 08.10.2018 korralduse alusel anti lisatingimustega ehitusluba Kaubandus- ja vabaajakompleksi „Jõhvi Pargi keskus” püstitamiseks (siin rõhutan sellele, et vabaajakompleksile) ning Jõhvi Volikogu poolt oli aastal 2012 tehtud otsus, mille kohaselt tekivad Kaubandus- ja vabaajakeskuses sellised avalikud rajatised nagu liuväli ja ujula. Selle eesmärgi saavutamiseks asutati tol ajal Jõhvi valla osalusega ühisettevõte.

„Jõhvi Pargi keskus” kasutusloa menetluses on tekkinud põhjendatud kahtlus, et projekteerimistingimused ja ehitusluba võivad olla õigusvastased ning olla vastuolus avaliku huviga.

Tänaseks päevaks on toimunud olulised muudatused ja nimetatud projektiga seoses tekkinud asjaolud vajavad uurimist ja väljaselgitamist, sealhulgas Jõhvi valla osalus, kuna tänaseks on see mingil põhjusel kaudseks ja marginaalseks muutunud. Tänase päeva seisuga võib öelda, et iga samm on äärmiselt oluline ja iga otsus vajab kaalutletud otsuse vastuvõtmist.

Kasutuloa menetluses on selgunud, et lõpliku otsuse tegemiseks on vaja väljaselgitada täiendavad asjaolud ning anda neile õiguslik hinnang. Riigikohtu praktika kohaselt tuleb kasutusloa väljaandmisel kasutada kohalikule omavalitsusele antud kaalutusõigust. Kui esineb oluline kaalutlusviga, on kasutusluba õigusvastane.

Seega Jõhvi Vallavalitsuse meenetluses olnud Jõhvi Pargi keskuse kasutusloa taotlus sai sellel teisipäeval (s.o 10.12.2019) otsuse, nimelt kõrvaltingimustega osakasutuloa väljastamine. Osakasutusloa kehtivuse tähtaeg on 30.04.2020. Kui nimetatud tähtajaks ei ole välja selgitatud kõik lõpliku (osa)kasutusloa andmise otsustamiseks vajalikud asjaolud, on Jõhvi Vallavalitsusel õigus osakasutusloa tähtaega pikendada või põhjendatud juhtudel osakasutusluba muuta või kehtetuks tunnistada või kehtestada sellele täiendavaid kõrvaltingimusi.

Jõhvi Vallavalitsuse 08.10.2018 korralduse alusel anti lisatingimustega ehitusluba kaubandus- ja vabaajakompleksi „Jõhvi Pargi keskus” püstitamiseks. Rajatavas kaubandus- ja vabaajakompleksis pidid ehitusloa kohaselt asuma restoran, kohvik, baar või söökla, bürooruumid, teenindusruumid, spordiosa, kino, kaubandushoone jm. Teise etapina oli ette nähtud spordirajastiste väljaehitamine, mis on tegelikult suure küsimärgi all. Samas just nende rajatiste püstitamine oligi Jõhvi valla eesmärgiks, kuna tegemist on avaliku objektidega, mis on ilmselge suure avaliku huviga.

„Jõhvi Pargi keskus” kasutusloa menetluses on tekkinud põhjendatud kahtlus, et projekteerimistingimused ja ehitusluba võivad olla õigusvastased ning olla vastuolus avaliku huviga. Ehitusseadustiku kohaselt keeldub pädev asutus kasutusloa andmisest, kui ehitis ei vasta ehitusloale, riigi või kohaliku omavalitsuse kehtivale eri- või detailplaneeringule, sealhulgas detailplaneeringu elluviimise tegevuskavale, või projekteerimistingimustele.

Projekteerimistingimuste ja ehitusloa õiguspärasuse hindamiseks oli ja on vaja täiendavalt selgitada asjaolusid ja neid analüüsida. Selleks alustab Jõhvi Vallavalitsus järelevalvemenetlust. Kui ilmneb, et projekteerimistingimused ja ehitusluba anti välja õigusvastaselt, tuleb Jõhvi Vallavalitsusel kaaluda ehitise omanike ja kolmandate isikute huve ning avalikku huvi ning otsustada, kas on võimalik anda (osa)kasutusluba või oleks vajalik ehitusluba kehtetuks tunnistada või seda muuta, samuti kas on vajalik detailplaneeringu muutmine.

Kuni nende asjaolude selgitamiseni ja lõpliku osakasutusloa andmise otsustamiseni on antud kõrvaltingimustega ehk ajutine osakasutusluba. Arvestades dokumentatsiooni mahukust, mis asjaolude selgitamiseks on vaja läbi töötada, ning asjaolude keerukust, on põhjendatud kasutusloa kehtivuse tähtaeg kuni 30.04.2020.

Lisaks ülalnimetatule, oli koos kasutusloa taotlusega esitatud dokumentatsioonis kajastatud ehitusprojekti muudatused ning praeguseks momendiks on Jõhvis püstitatud ainult kaubanduskeskus. Pooleli on kinoruumide ehitustööd. Tegemata on jäänud ka teised avalikud objektid, nagu näiteks lubatud spordisaal või lastele mõeldud mänguruumid.

Kasutusloa taotluse esitamise ajal, pikendatud menetluse ajal ning Jõhvi Vallavalitsuse korralduse andmise ajal ei ole ehitusloa alusel ehitatav ehitis täielikult valminud. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole kaubanduskeskuse kompleksi kuuluv kino veel valmis ehitatud, ei olnud ilmselgelt võimalik kogu ehitisele kasutusluba anda, ainult osakasutusluba.

Vaatamata kasutusloa puudumisele on arendajal ehitise tegelikkuses kasutusele võtnud ja kaubanduskeskuse kaubandus- ja teeninduspinnad on külastajatele avatud, välja arvatud ehitatav kinoruumide osa.

Tagasi üles